BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, że w terminie od dnia 2 grudnia do dnia 22 grudnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 - budynek główny (A), I piętro, pokój nr 109 (sala konferencyjna), w godzinach: poniedziałek 930 - 1700, wtorek – piątek 830 – 1600 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzony w ramach modernizacji w zakresie uzupełnienia bazy danych danymi dotyczącymi: budynków, rejonów statystycznych, dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich i powiatowych), identyfikatorów: PESEL, REGON i ksiąg wieczystych, aktualnych użytków gruntowych na terenach rolnych zabudowanych oraz zabudowanych i zurbanizowanych, dla wszystkich obrębów ewidencyjnych, tj.: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, położonych w jednostce ewidencyjnej miasto Błonie, w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Dokumentację projektu składającą się z rejestru gruntów i budynków oraz mapy ewidencyjnej opracowano na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w podanym terminie jego wyłożenia ma możliwość zapoznania się z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych. 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji
i budynków.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość osób dokonujących wglądu. W imieniu osób zainteresowanych mogą występować inne osoby na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.

Niniejsza informacja podlega w okresie od dnia 17 listopada do dnia 1 grudnia 2014 r. podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczeniu
na stronach internetowych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 129/133 i Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Rynek 6 oraz ogłoszeniu w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.

Informację w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B) lub pod numerem telefonu 22 733 73 74 lub 22 733 73 40 (sekretariat).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-13 14:23
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 14:26

Rejestr zmian

 • zmieniono 2014-11-13 14:26 przez Agnieszka Ruclak
 • zmieniono 2014-11-13 14:26 przez Agnieszka Ruclak

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony