Nawigacja

Treść strony

Decyzja nr 25/WG/2019

Decyzja nr 25/WG/2019 dotyczy aktualizacji operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-03-04 15:30
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-03-04 15:30

Decyzja 65/WG/2018

Decyzja nr 65/WG/2018 orzekająca o wprowadzeniu do operatu ewidencji gruntów i budynków zmian polegająca na ujawnieniu w części graficznej i opisowej działek nr 1940, 1941, 160, 1655 z obrębu 0025 Truskaw, gmina Izabelin.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-10 13:17
 • zmodyfikował: Magdalena Błazeusz
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-10 13:11
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-10 13:17
 • zmodyfikował: Magdalena Błazeusz
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-10 13:21

decyzja 58/WG/2018

Decyzja nr 58/WG/2018, orzekająca o wprowadzeniu do operatu ewidencji gruntów zmiany dla działek ewidencyjnych 99, 100, 102, 103, 104, 105/1, 106, 107, 108, 158, 159, 168, 185, 188, 189, 192, 202 i 203 z obrębu 0025 Truskaw  gmina Izabeli, i inne

 • autor informacji: Wąsowska Iwona
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-05-29 09:05
 • zmodyfikował: Magdalena Błazeusz
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 09:03
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-05-29 09:05
 • zmodyfikował: Magdalena Błazeusz
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 09:08

decyzja nr 55/WG/2018

Decyzja nr 55/WG/2018 orzekająca o aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków poprzez wprowadzenie zmian polegających na:

 • modyfikacji współrzędnych punktów granicznych
 • zmianie powierzchni działki 251 położonej w obrębie 0010 miasta Ożarów Mazowiecki
 • zmianie powierzchni działki 252 położonej w obrębie 0010 miasta Ożarów Mazowiecki
 • autor informacji: Janicki Sebastian
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-05-15 13:15

Decyzja Nr 724/GM/2017

Na podstawie art. 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm., dalej ugn), art. 104, art. 107 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. dalej kpa), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 180/1 z obrębu 0011 miasto, gmina Ożarów Mazowiecki, w celu realizacji inwestycji o której mowa w Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 690/GM/2017 z 20 września 2017 r. oraz nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,

 

orzekam

 

 1. o udzieleniu Gminie Ożarów Mazowiecki, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,  położonej w obrębie 0011 miasto, gmina Ożarów Mazowiecki, w stosunku do której dnia 20 września 2017 roku Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 690/GM/2017 orzekającą o ograniczeniu sposobu korzystania z ww. nieruchomości, poprzez udzielenie Gminie Ożarów Mazowiecki na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w pasie o powierzchni 7 m2,
 2. o nadaniu niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2017-09-29 14:44

Decyzja Nr 724/GM/2017

 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2017-09-29 14:45

decyzja Nr 843/GM/2016

Na wniosek Wójta Stare Babice, Starosta Warszawski Zachoni orzeka o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie w prawie własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, opisanym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 554/2, z obrębu Klaudyn, gmina Stare Babice.

Decyzja Nr 15/WG/2016

Decyzja nr 15/WG/2016 orzeka o aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i użytkow gruntowych dotyczacych działki nr 156 z obrębu Borzęcin Mały, gmina Stare Babice

Decyzja Nr 725/GM/2016

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie 1/2 udziału w sprawie własności nieruchomości gruntowej dz nr ew 553/2 z obrebu Klaudyn gmina Stare Babice

Decyzja nr 33.EG.2016

Orzekam o wprowadzeniu zmian w danych ewidencyji gruntów i budynków, dotyczących działek ewidencyjnych 195, 169/1, 196/4, 197, 198, 199/1, 201/3, 202/2, 202/9, 203/3, 207, 210/2, 230, 236 i 238/3 położonych w obrębie 0002, Blizne Jasińskiego w gminie Stare Babice.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-09-29 12:30
 • autor informacji: Sebastian Janicki
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-09-29 12:24

Decyzja nr 673/GM/2016

Starosta Warszawski Zachodni

ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Ożarów Mazowiecki, obręb Duchnice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 543, o powierzchni 0,1484 ha, przez zezwolenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na zlokalizowanie linii kablowej średniego napięcia, służącego do przesyłania energii elektrycznej dla zasilania działki 151/29 i 151/30, z obrębu Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki. Szerokość pasa technologicznego wynoszącą 1 m oraz przebieg inwestycji wykazany jest na załączniku mapowym do niniejszej decyzji.

Decyzja Nr 621/GM/2016

Starosta Warszawki Zachodni orzeka o :

1. wszczęciu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 556/2 o powierzchni 0,0026 ha, z obrębu Klaudyn,gmina Stare Babice.Wywłaszczenie następuje na rzecz Gminy Stare Babice z przeznaczeniem pod drogę gminną lokalną,oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, symbolem 22-5KDL.

2. preniesieniu prawa własności opisanej w pkt 1 nieruchomości na rzecz Gminy Stare Babice z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu stanowi podstawę do złożenia i dokonania wpisu w ksiedze wieczystej.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-08-25 15:08

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o

 1. wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 170 o powierzchni 0,0466 ha, z obrębu 0008 miasto, gmina Ożarów Mazowiecki. Wywłaszczenie następuje na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, symbolem KD-D.
 2. przejściu prawa własności opisanej w pkt 1 nieruchomości na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki  z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Ostateczna decyzja
  o wywłaszczeniu stanowi podstawę do założenia i dokonania wpisu w księdze wieczystej.
 3. ustaleniu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wysokości 40 076 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych zero groszy).
 4. zobowiązaniu Gminę Ożarów Mazowiecki do złożenia ustalonej kwoty odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.
 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-07-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-29 11:35

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Błonie, obręb 0036 Żukówka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 143, o powierzchni 1,01 ha,  przez zezwolenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na przeprowadzenie na nieruchomości przewodów napowietrznej linii 110 kV relacji Ołtarzew – Błonie służących do ochrony odgromowej oraz dystrybucji energii elektrycznej, a także funkcjonowanie linii po jej modernizacji w pasie technologicznym o szerokości 18 m (po 9 m od osi linii w obie strony). 

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-07-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-12 08:45

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Błonie, obręb 0036 Żukówka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 138, o powierzchni 1,01 ha,  przez zezwolenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na przeprowadzenie na nieruchomości przewodów napowietrznej linii 110 kV relacji Ołtarzew – Błonie służących do ochrony odgromowej oraz dystrybucji energii elektrycznej, a także funkcjonowanie linii po jej modernizacji w pasie technologicznym o szerokości 18 m (po 9 m od osi linii w obie strony). 

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-07-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-12 08:40

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

W sprawie przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa działek ewidencyjnych nr 1 z obrębu 0007- miasto, nr 33 z obrębu 0008- miasto, nr 57 z obrębu 0010- miasto, nr 5 z obrębu 0011- miasto, nr 11 i 14 z obrębu Radzików IHAR, nr 82 z obrębu Rokitno, położonych w gminie Błonie,pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi - rzeka Utrata.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-20 11:25

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

W sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Ożarów Mazowiecki, oznaczonych jako działki: nr 12/1 z obrębu Umiastów, nr 19 z obrębu Umiastów,nr 92 z obrębu Kaputy, nr 125/1 z obrębu Kaputy, nr 62/4 z obrębu 0006-miasto, nr 105/3 z obrębu 0007-miastoprzez PGE Dystrybucja S.A. na realizację inwestycji polegającej na przebydowie istniejących jednokrotnych elektroenergetycznych linii napowietrznych.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-06-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-20 11:16

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

o aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budyków w zakresie budynków i użytków gruntowych dotyczących działki nr 140 obręb Stare Babice,gmina Stare Babice

 • autor informacji: Małgorzata Karkosa
  data wytworzenia: 2016-06-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-20 11:07

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Myszczyn, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor informacji: Agnieszka Zera sprawdziła: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2016-05-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-23 10:16

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, której stan prawny jest nieuregulowany, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 106/1 z obrębu 0014 Pogroszew, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-04 16:06

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków dotyczacej działek nr 237 i 238 z obrębu 0011, miasto Ożarów Mazowiecki

 • autor informacji: Małgorzata Karkosa
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-26 12:49

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-11 14:59

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Anna Marciniak - Duplicka
  data wytworzenia: 2016-01-07
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-15 15:35

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Małgorzata Karkosa, Sprawdził:Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska
  data wytworzenia: 2015-10-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-20 15:34

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

o aktualizacji nazy danych ewidencji gruntów i budynków obrębu Konstantynów, gmina Błonie

 • autor informacji: Małgorzata Karkosa
  data wytworzenia: 2015-09-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 11:29

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

 • data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-25 14:38

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2015-04-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-13 12:13

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej nr 597 Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice.

 • autor informacji: Ewa Małgorzata Ginda
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-04 15:38
 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2015-01-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-12 11:06

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00