BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Komunikat w sprawie nowych druków dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

UWAGA!

Nowe druki do pobrania w zakładce "Ochrona Gruntów Rolnych" dot. wylączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Zmiana wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej!

Jeśli jesteś właścicielem działki rolnej i chcesz zbudować na niej dom, musisz najpierw wyłączyć grunty z produkcji rolniczej. Możesz to zrobić pod warunkiem, że twoja działka jest przeznaczona na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku – uzyskała decyzję o warunkach zabudowy.

Pamiętaj: Plany zagospodarowania przestrzennego/warunki zabudowy nie powodują przekształcenia gruntu rolnego w nierolny i tym samym nie stanowią podstawy do zmiany wpisu w rejestrze gruntów co do ich charakteru, lecz jedynie umożliwiają inne niż dotychczasowe wykorzystanie gruntów.

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów.

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej jest często jednym z koniecznych warunków uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym rozpoczęcia budowy bądź nierolniczego użytkowania istniejących rolniczych zabudowań.

To czy trzeba uzyskać decyzję, która zezwala na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej, zależy od klasy gruntu, na którym planowana jest inwestycja.

Złóż wniosek przed planowanym rozpoczęciem innego niż rolnicze użytkowanie gruntów – przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W przypadku wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej zmiana dotyczyć będzie faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, co nastąpi z chwilą rozpoczęcia inwestycji na gruncie.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2023.682 ze zm.) rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne , będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian, podlega karze grzywny. (Art. 48 ust 1 pkt 5 w/w ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Jakie grunty wymagają decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji:

Musisz uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji, jeśli chcesz odrolnić:

 • użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb
 • użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego
 • inne grunty rolne wskazane przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, czyli:
  • grunty pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa
  • grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu
  • grunty pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
  • grunty parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
   grunty rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych
  • grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi
  • grunty zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa
  • grunty torfowisk i oczek wodnych
  • grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.


Czy trzeba wyłączać z produkcji rolnej grunty wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczonych do klas IV-VI

Zasadą jest, że grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klas IV - VI nie wymagają wyłączenia z produkcji rolnej.

Jednak wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej jest niezbędne:

 • pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa
 • pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu
 • pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
 • parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
 • rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych
 • pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi
 • zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa
 • torfowisk i oczek wodnych
 • pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Kto może złożyć wniosek :

Wniosek może złożyć właściciel gruntu, ale również posiadacz samoistny, zarządca lub użytkownik, użytkownik wieczysty i dzierżawca będący:

 • osobą fizyczną
 • osobą prawną
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Kiedy nie trzeba płacić:

Osoba, która uzyskała decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji ma obowiązek zapłacić jednorazową opłatę – tak zwaną należność oraz opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Nie musisz ponosić kosztów opłaty jednorazowej i opłat rocznych, jeśli chcesz przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe grunty rolne:

 • do 500 m2 w przypadku budowy budynku jednorodzinnego
 • do 200 m2 na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budowy budynku wielorodzinnego.

Jeśli przekroczysz tę powierzchnię, to od nadwyżki urząd naliczy ci należność i opłaty roczne.

Nie masz obowiązku ponoszenia kosztów opłaty jednorazowej i opłat rocznych także jeżeli:

 • wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 500m2
 • właściciel gruntów wyłączanych z produkcji, zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.

Jakie są kary za wykorzystywanie gruntów rolniczych bez zezwolenia

Jeśli urząd stwierdzi naruszenie przepisów, to zbada jaki charakter miały zmiany dokonane na gruncie i czy można je zakwalifikować jako rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowania gruntu. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy mogą być bardzo dotkliwe dla sprawcy – dwukrotna kwota należności.

Pamiętaj, że dla urzędu nie ma znaczenia:

 • jak długo trwało wyłączenie gruntu z produkcji
 • czy wyłączenie było trwałe lub tylko czasowe
 • czy sprawca odstąpił od nierolniczego użytkowania gruntu i przywrócił grunt  do poprzedniego stanu.

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Wydziale Gospodarki Mieniem

Komunikat w sprawie zasad  

OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ !

w Wydziale Gospodarki Mieniem

 

Z dniem 1 marca 2022 r. Wydział Gospodarki Mieniem

wznawia bezpośrednią obsługę interesanta.
 

Praca urzędu odbywać się będzie z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych mających zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i obywatelom.

W związku z powyższym:

 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów jak również osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem);
 • niezbędne jest także zachowanie odstępów między osobami oraz zakrywanie ust i nosa;
 • interesanci po wejściu do urzędu zobligowani są do zdezynfekowania rąk środkami do dezynfekcji dostępnymi przy drzwiach wejściowych.

Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przypominamy i prosimy - o ile to możliwe, załatwianie wszelkich spraw urzędowych za pośrednictwem poczty, telefonicznie: (22) 733 73 83, bądź za pomocą środków elektronicznych (drogą mailową – wgm@pwz.pl lub poprzez ePUAP – adres skrytki: /v77p4brq4i/skrytka).

Numery rachunków bankowych

 UWAGA!!!

Od dnia 20 grudnia 2021r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych Starostwa PWZ prowadzone przez Bank Santander.

Poprzednie rachunki bankowe prowadzone przez Bank PEKAO S.A. będą funkcjonowały do dnia 31 grudnia 2021r.

 

Aktualne numery rachunków bankowych na które należy wnosić opłaty:

Rodzaj opłaty

Numer rachunku bankowego

Opłaty skarbowe

 

Bank Santander

51 1090 1056 0000 0001 4916 5048

 

Dochody na rzecz Skarbu Państwa, a w tym:

 • Użytkowanie wieczyste
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Trwały zarząd
 • Czynsz

 

Bank Santander

24 1090 1056 0000 0001 4916 5049

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-27 00:00
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-22 11:57

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-11-12 13:50
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-12 13:49

Użytkowanie wieczyste

Ochrona Gruntów Rolnych

Zwroty i odszkodowania

Regulacja praw do nieruchomości

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony