Nawigacja

Treść strony

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Decyzja Nr 845/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. sygn. GM.680.3.2.2017.AZ

Ożarów Mazowiecki, dnia 6 listopada 2018 r.

GM.680.3.2.2017.AZ

Decyzja Nr 845/GM/2018

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

Starosta Warszawski Zachodni orzeka :

z urzędu o uchyleniu decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 343/GM/2017 z dnia 22 maja 2017 r. znak GM.680.3.2.2017.AZ w sprawie umorzenia postępowania
w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej
w dawnej wsi Buraków, gmina Łomianki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Uzasadnienie

Starosta Warszawski Zachodni decyzją nr 344/GM/2017 z dnia 22 maja 2017 r. ustalił, że działka ewidencyjna nr 619, obręb 0010-Łomianki Dolne, gmina Łomianki stanowi Wspólnotę Gruntową w Mieście i Gminie Łomianki, natomiast decyzją nr 343/GM/2017 z dnia 22 maja 2017 r. Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w dawnej wsi Buraków, gmina Łomianki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Jednakże, Starosta Warszawski Zachodni po ponownym przeanalizowaniu akt sprawy jak i dogłębnej analizie przepisów prawa jak i orzecznictwa, które ugruntowało się w prawie odnośnie Wspólnot Gruntowych decyzją nr 528/GM/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. orzekł o wygaśnięciu decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 maja 1964 r. znak R VIII2B2-17/64 orzekającej o ustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej we wsi Buraków gromada Łomianki, powiat Nowy Dwór Mazowiecki obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w tej wspólnocie.

Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji bezprzedmiotowej jest decyzją deklaratoryjną, wywołuje ona skutki prawne od dnia, w którym powstały przesłanki wygaśnięcia decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę organ orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie. Zgodnie z art. 8m ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ze zm.) odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie
w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 

 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Łomianki Dolne oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Łomianki oraz w Starostwie Powiatowym Warszawskim Zachodnim, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy łomianki i Powiatu Warszawskiego zachodniego.

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz  Łomianek - celem podania decyzji do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomianki na okres 14 dni oraz o zapoznanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 2. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Mieście i Gminie Łomianki – jako strona postępowania jak i w celu podania decyzji do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie przez wywieszenie na tablicy ogłoszenie na okres 14 dni oraz o zapoznanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Decyzja Nr 845/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. sygn. GM.680.3.2.2017.AZ)

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-11-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-08 14:50
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-08 14:50

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 812/GM/2018 z dnia 22.10.2018r. znak sprawy GM.680.3.1.2017.AZ

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 812/GM/2018 z dnia 22.10.2018r. znak sprawy GM.680.3.1.2017.AZ)

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-10-22
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-23 13:52

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 775/GM/2018 z dn. 3 października 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 8 października 2018r.

GM.683.3.14.2016.MW/AR

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn),

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

iż w dniu 3 października 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 775/GM/2018 orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 123, o pow. 0,0279 ha, z obrębu 0004-miasto, gmina Łomianki, która zgodnie z  Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 502/16 z dnia 21 lipca 2016r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii gminnej i przeszła na własność Gminy Łomianki.

Jednocześnie z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

                Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 775/AGM/2018 z  3 października 2018r. zobowiązał Gminę Łomianki do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn.

                Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 775/GM/2018 z dn. 3 października 2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 11:15

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 11:15

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 733/GM/2018 z dn. 21.09.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 21 września 2018r.

GM.6821.3.17.2017.AZ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 8, art. 112, art. 113 ust. 1 i 2, 4-7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 118a,  art. 119 ust. 1, art. 121 ust. 1 i art. 123 ust. 1, w zw. z art. 6 pkt 1, art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 130, art. 132 ust. 1, 2, 3 i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm., dalej ugn)

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

iż w dniu 21 września 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 733/GM/2018 orzekająca o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, opisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/2 o pow. 0,0151 ha, położonej w obrębie Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki, uregulowanej w AWZ PBG-On-4511/PŁ-66/75 (brak księgi wieczystej). Wywłaszczenie następuje na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę gminną lokalną, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, symbolem 1KDD.

         Jednocześnie z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanych w ww. decyzji udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 46).

                Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 733/GM/2018 z 21 września 2018r. zobowiązał Gminę Ożarów Mazowiecki do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

                Zgodnie z art. 8 ugn, jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 733/GM/2018 z dn. 21.09.2018r.)

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-09-21
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-21 14:17

drukuj ()

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-09-21
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-21 14:17

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 697/GM/2018 z dn. 10.09.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 17 września 2018r.

GM.683.3.224.2017.MKi/AR

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn), 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 10 września 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 697/GM/2018 orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 114/11, o pow. 0,0092 ha, z obrębu 0009 Kampinos A, gmina Kampinos, która zgodnie z  Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 437/2017 z dnia 15 września 2017r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii powiatowej i przejdzie na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu, w którym powyższa decyzja stanie się ostateczna.

Jednocześnie z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

                Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 697/GM/2018 z  10 września 2018r. zobowiązał Powiatu Warszawski Zachodni do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat. 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn

                Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 697/GM/2018 z dn. 10.09.2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-18 15:04
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-18 14:57

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-18 15:04

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 669/GM/2018 z dn. 04.09.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 4 września 2018r.

GM.6821.3.16.2017.AZ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 8, art. 112, art. 113 ust. 1 i 2, 4-7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 118a,  art. 119 ust. 1, art. 121 ust. 1 i art. 123 ust. 1, w zw. z art. 6 pkt 1, art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 130, art. 132 ust. 1, 2, 3 i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm., dalej ugn)

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 4 września 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 669/GM/2018 orzekająca o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 119/5 o powierzchni 0,0148ha, z obrębu 0019-Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki. Wywłaszczenie następuje na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę publiczną - gminną, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, symbolem 1KDD.

Jednocześnie z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanych w ww. decyzji udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 46).

                Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 669/GM/2018 z  4 września 2018r. zobowiązał Gminę Ożarów Mazowiecki do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

                Zgodnie z art. 8 ugn, jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 669/GM/2018 z dn. 04.09.2018r.)

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-09-04
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-05 15:30
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-05 15:31

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 528/GM/2018

Ożarów Mazowiecki, dnia 10 lipca 2018 r.

GM.680.3.2.2017.AZ

Decyzja Nr 528/GM/2018

 

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

 

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o:

Wygaśnięciu decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 maja 1964 r. znak R VIII2B2-17/64 orzekającej o ustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej we wsi Buraków gromada Łomianki, powiat Nowy Dwór Mazowiecki obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w tej wspólnocie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Łomianki Dolne oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Łomianki oraz w Starostwie Powiatowym Warszawskim Zachodnim, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy łomianki i Powiatu Warszawskiego zachodniego.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 528/GM/2018)

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-13 09:21

drukuj ()

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-13 09:21

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 450/GM/2018 z dn. 13.06.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 13 czerwca 2018r.

GM.ZO.683.3.25A.2010.MW

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn),

 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 13 czerwca 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 450/GM/2018 orzekająca o ustaleniu odszkodowania wobec części udziałów w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 470/3 z obrębu 0022 i nr 530/1, 530/3, 531, 533/4 z obrębu 0023, o łącznej powierzchni 0,2827 ha, gmina Łomianki, która zgodnie z ostateczną Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 576/2010 z dnia 31 marca 2010r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii gminnej i przeszła na własność Gminy Łomianki.

Jednocześnie z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanych w ww. decyzji udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

                Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 450/GM/2018 z  13 czerwca 2018r. zobowiązał Gminę Łomianki do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn.

                Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

 

 

 

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 450/GM/2018 z dn. 13.06.2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-15 10:08
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-15 10:07

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-15 10:08

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 405/GM/2018 z dn. 22.05.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 22 maja 2018r.

GM.ZO.683.3.45B.2014.MW

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn),

 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 22 maja 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 405/GM/2018 orzekająca o ustaleniu odszkodowania wobec części udziałów w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1732/2 o pow. 0,0028 ha z obrębu Laski, gmina Izabelin, która zgodnie z ostateczną Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 116/14 z dnia 12 marca 2014r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii gminnej i przeszła na własność Gminy Izabelin.

Jednocześnie z treścią wydanej decyzji oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanych w ww. decyzji udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

                Starosta Warszawski Zachodni w decyzji Nr 405/GM/2018 z  22 maja 2018r. zobowiązał Gminę Izabelin do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn.

                Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

 

 

 

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 405/GM/2018 z dn. 22.05.2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-23 12:15
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 12:20

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-23 12:15

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 383/GM/2018 z dn. 14.05.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 14 maja 2018r.

GM.ZO.683.3.6.2016.KSM

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn),

 

Starosta Warszawski Zachodni  

zawiadamia,

 

iż w dniu 14 maja 2018r. zastała wydana Decyzja Nr 383/GM/2018 ustalająca odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 179/1 o pow. 0,0054 ha z obrębu 0012-Faszczyce Stare, gmina Błonie, która zgodnie z ostateczną Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 9/2016 z dnia 20 lipca 2016r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii powiatowej i przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

            Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami.

            Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

            Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Wobec powyższego właściciel działki nr 179/1 o pow. 0,0054 ha z obrębu 0012-Faszczyce Stare, gmina Błonie, proszony jest o zgłoszenie się, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, do Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (budynek główny, wejście C, I piętro, pokój 136) w celu odbioru w/w decyzji.

            Jeśli w podanym terminie właściciel nie zgłosi się, należne odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

            Wpłacenie kwoty do depozytu sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

 

 

 

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Decyzji nr Nr 383/GM/2018 z dn. 14.05.2018r.)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-05-14
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-23 10:11
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 12:26

drukuj ()

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-05-14
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-23 10:11
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 10:11

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 325/GM/2018 z dnia 30.04.2018r. znak sprawy GM.6821.7.1.2018.JC

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 325/GM/2018 z dnia 30.04.2018r. znak sprawy GM.6821.7.1.2018.JC)

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-30 13:49

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 171/GM/2018 z dnia 26.02.2018r. znak sprawy GM.ZO.683.3.7.2014.MW

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o:

 1. ustaleniu odszkodowania w wysokości 51 993 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), z tytułu nabycia z mocy prawa przez gminę Łomianki prawa własności za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 767/1 i nr 767/3 o łącznej pow. 0,0327 ha z obrębu 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki, objętej decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 560/12 z dnia 20 września 2012r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej w Łomiankach.
 2. zobowiązaniu Gminy Łomianki  do złożenia odszkodowania, określonego w punkcie pierwszym niniejszej decyzji, do depozytu sądowego. Wypłata odszkodowania nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Pełna treść powyższej decyzji w załączniku.

drukuj (Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 171/GM/2018 z dnia 26.02.2018r. znak sprawy GM.ZO.683.3.7.2014.MW)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-02-26
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-27 10:19
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 10:16

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-02-26
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-27 10:19
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 10:18

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni

stwierdza

 1. przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. dalej ugn), działki ewidencyjnej nr 23/2 o powierzchni 0,0047 ha, z obrębu 0013 - Ołtarzew, położonej w gminie Ożarów Mazowiecki, pokrytej wodami powierzchniowymi płynącymi cieku naturalnego pod nazwą Kanał Ożarowski.
 2. przejście z dniem 30 lipca 2005 roku, na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego prawa trwałego zarządu wód i gruntów pokrytych tymi wodami tj. nieruchomości opisanej w pkt 1 niniejszej decyzji.
 3. Decyzja stanowi podstawę do ujawnienia nabytego prawa w księdze wieczystej. Właściwy wniosek składa trwały zarządca nieruchomością, po nadaniu niniejszej decyzji klauzuli ostateczności.

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni

stwierdza

 1. przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. dalej ugn), działki ewidencyjnej nr 4/1 o powierzchni 0,1366 ha, z obrębu 0033 – SHRO Bronisze, położonej w gminie Ożarów Mazowiecki, pokrytej wodami powierzchniowymi płynącymi cieku naturalnego pod nazwą Kanał Ożarowski.
 2. przejście z dniem 30 lipca 2005 roku, na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego prawa trwałego zarządu wód i gruntów pokrytych tymi wodami tj. nieruchomości opisanej w pkt 1 niniejszej decyzji.
 3. Decyzja stanowi podstawę do ujawnienia nabytego prawa w księdze wieczystej. Właściwy wniosek składa trwały zarządca nieruchomością, po nadaniu niniejszej decyzji klauzuli ostateczności.

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 880/GM/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 124, art. 124a i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. dalej ugn) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 dalej kpa),

na wniosek Pani Beaty Barszcz – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, działającej na mocy pełnomocnictwa 454/OW/GO/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.,

 

Starosta Warszawski Zachodni

 

1.   ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Stare Babice, obręb Borzęcin Duży, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 558, o powierzchni 0.65 ha,  przez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na realizację inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 w pasie o powierzchni 6,5 m2,  oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

2.   zobowiązuje  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie wykonaniu prac określonych w pkt 1 niniejszej decyzji, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

3.   ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

 

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2017-12-05 14:33

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni

 

1.   ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Ożarów Mazowiecki, obręb 0011 miasto, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 180/1, o powierzchni 0.0120 ha,  przez zezwolenie Gminie Ożarów Mazowiecki na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w pasie o powierzchni 7 m2,  oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

2.   zobowiązuje  Gminę Ożarów Mazowiecki do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie wykonaniu prac określonych w pkt 1 niniejszej decyzji, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

3.   ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-22 14:19

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o:

 1. o ustaleniu odszkodowania w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za szkody powstałe na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej dz. ew. nr 450 z obrębu Borzęcin Duży, w wyniku czynności przeprowadzonych na podstawie Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 21/GM/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.,
 2. zobowiązać do zapłaty odszkodowania określonego w pkt. 1 spółkę PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. Wypłata odszkodowania nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. zobowiązuje spółkę PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie do złożenia ustalonej kwoty odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-09-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-09-20 16:25

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o:

 1. zobowiązać właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 65  o pow. 0,1547 ha, położonej w obrębie 06 miasto, gmina Ożarów Mazowiecki, do udostępnienia ww. nieruchomości w celu wykonania inwestycji polegającej na demontażu napowietrznej linii SN-15kV znajdującej się na przedmiotowej nieruchomości.
 2. obowiązek udostępnienia nieruchomości polega na umożliwieniu firmie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, wstępu na teren działki nr 65  o pow. 0,1547 ha, położonej w obrębie 06 miasto, gmina Ożarów Mazowiecki, w celu wykonania czynności związanych z demontażem napowietrznej linii SN-15kV znajdującej się na przedmiotowej nieruchomości.
 3. obowiązek udostępnienia nieruchomości ustanawia się na czas 6 miesięcy od dnia kiedy niniejsza decyzja podlega wykonaniu
 4. firma PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości, o której mowa w pkt 1 decyzji, do stanu poprzedniego,  niezwłocznie po dokonaniu czynności w pkt 1 niniejszej decyzji, a w przypadku, gdyby było to niemożliwe albo powodowało nadmierne trudności lub koszty, do uzgodnienia z właścicielami nieruchomości odszkodowania za powstałe szkody, a także do uzgodnienia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości – w terminie 30 dni od dnia, kiedy upłynął termin udostępnienia nieruchomości.
 5. firma PGE Dystrybucja S.A. zobowiązana jest do inwentaryzacji szkód powstałych  w wyniku działań prowadzonych na podstawie niniejszej decyzji w formie protokólarnego ich opisu, dokonanego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego i stron postępowania oraz przedłożenia w tutejszym Starostwie protokołu w terminie 60 dni od zakończenia prac na nieruchomości wraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą:

– wartość poniesionych szkód – w przypadku, jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty;

– wysokość ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości;

– wartość odszkodowania za udostępnienie nieruchomości.

 1. w przypadku, gdy do uzgodnienia odszkodowania, o którym mowa w pkt 4 niniejszej decyzji nie dojdzie w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w pkt 3 niniejszej decyzji, ustalenie odszkodowania nastąpi w drodze decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego.
 2. obowiązek udostępnienia nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, podlega egzekucji administracyjnej.
 • data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-25 15:29

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o

 1. wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 128/2 o pow. 0,0069 ha z obrębu Janów, gmina Stare Babice. Wywłaszczenie następuje na rzecz Gminy Stare Babice z przeznaczeniem pod urządzenie drogi gminnej lokalnej oznaczonej symbolem 17-2KDL – ul. gen. Maczka.
 2. przejściu prawa własności opisanej w pkt 1 nieruchomości na rzecz Gminy Stare Babice  z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu stanowi podstawę do założenia i dokonania wpisu w księdze wieczystej.
 3. ustaleniu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wysokości 6 457 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych), w tym wartość rynkowa prawa własności nieruchomości -  4 347 zł oraz wartość nasadzeń i naniesień – 2 110 zł.
 4. zobowiązuje Gminę Stare Babice do złożenia ustalonej kwoty odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.
 5. Nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-30 08:35

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o zatwierdzeniu statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Myszczyn powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie. Decyzja niniejsza po uzyskaniu waloru ostateczności służy za wpis do ewidencji gruntów i budynków jak i do księgi wieczystej

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-22 15:34

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o udzieleniu Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „EKO-BABICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Stare Babice, gmina Stare Babice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 484 (dawna działka nr 401)

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-06 14:27

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni ustala, że:

 1. Działka ewidencyjna nr 619, obręb 0010-Łomianki Dolne, gmina Łomianki stanowi Wspólnotę Gruntową w Mieście i Gminie Łomianki;
 2. Decyzja ta po uzyskaniu waloru ostateczności stanowi podstawę do dokonania wpisu
  w księdze wieczystej.
 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-23 14:38

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni umarza postępowanie w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w dawnej wsi Buraków, gmina Łomianki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-23 14:30

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 533/3 o pow. 0,0180 ha i nr 533/1 o pow. 0,0008 ha, z obrębu Klaudyn, gmina Stare Babice

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-23 14:21

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni orzeka o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrebie Stare Babice, gmina Stare Babice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 484 (dawna działka nr 401)

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-18 14:51

Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski zachodni orzeka o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 343/6 o pow. 0,0210 ha z obrębu 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-28 14:40

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00