Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.142.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 28 listopada 2018r.

GM.683.6.142.2018.AR

 

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

 

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej – ul. Długa w Łomiankach, oznaczoną jako działka nr 582/2 (powstała z podziału działki  nr 582) o  pow. 0,0032 ha, z obrębu 0022 miasto Łomianki, gmina Łomianki, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 dalej kpa), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

 

            Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście Główne, I piętro), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.142.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-03 15:57

Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.247.2018.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 19 września 2018r.

GM.683.6.247.2018.KSM

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 154/2 o pow. 0,0025 ha z obrębu 0012-Stare Faszczyce, gminy Błonie, która zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej Nr 362/2018 z dnia 19 lipca 2018r. przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej i zgodnie z art. 12 Specustawy, w dniu w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, przejdzie na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 47.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2019r..

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.247.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-21 14:34
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-21 14:32

drukuj ()

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-21 14:34

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.21.2017.MKi

Ożarów Mazowiecki, dnia 13 sierpnia 2018r.

GM.683.3.21.2017.MKi/AR                           

ZAWIADOMIENIE

o nowym terminie

Starosta Warszawski Zachodni, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 dalej kpa), uprzejmie informuje, iż nie było możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 245/8 o pow. 0,0010 ha, z obrębu 0012 – Sadowa, gmina Łomianki, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy, zgodnie z art. 7 i 77 § 1 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym termin w jakim ma nastąpić zapoznanie się stron ze zgromadzonym materiałem oraz wydanie decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie administracyjne.

Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, tj. od dnia ustania okoliczności uniemożliwiających wydanie rozstrzygnięcia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.

 

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.21.2017.MKi)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-16 11:26

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-16 11:26

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.66.2017.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 16 lipca 2018r.

GM.683.3.66.2017.KSM

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1482/1 o pow. 0,0012 ha z obrębu 0001 – Izabelin, gmina Izabelin, która zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej Nr 611/2016 z dnia 13 września 2016r. sprostowaną Postanowieniem nr 1547/2016 z dnia 16 grudnia 2016r., przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej  i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 47.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym uzyskania dokumentów potwierdzających własność oraz sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.66.2017.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-23 10:25

drukuj ()

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-23 10:25

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.80.2017.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 16 lipca 2018r.

GM.683.3.80.2017.KSM

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1553/1 o pow. 0,0131 ha z obrębu 0001 – Izabelin, gmina Izabelin, która zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej Nr 611/2016 z dnia 13 września 2016r. sprostowaną Postanowieniem nr 1547/2016 z dnia 16 grudnia 2016r., przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej  i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 47.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym uzyskania dokumentów potwierdzających własność oraz sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.80.2017.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-23 10:17

drukuj ()

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-23 10:17
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-23 10:22

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.75.2011.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 13 lipca 2018r.

GM.683.3.75.2011.KSM

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki nr 2/3 o pow. 0,0003 ha, 2/6 o pow. 0,0020 ha
i 2/7 o pow. 0,0058 ha z obrębu 0028-Radzików, gmina Błonie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 022 733 73 47.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

Ponadto Starosta Warszawski Zachodni mając na względzie art. 36 kpa informuje, iż wydanie decyzji w niniejszej sprawie nastąpi do dnia 30 września 2018r..

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.75.2011.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-23 10:10
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-23 10:09

drukuj ()

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-23 10:10

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.12A.2016.MW/AO

Ożarów Mazowiecki, dnia 04 lipca 2018r.

GM.683.3.12A.2016.MW/AO

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej kategorii gminnej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 482 o pow. 0,0973 ha z obrębu 0021,
gmina Łomianki, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 022 733 73 47.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.12A.2016.MW/AO)

 • autor informacji: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-07-04
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 10:15

drukuj ()

 • autor informacji: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-07-04
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 10:15

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.14.2016.MW/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 29 czerwca 2018r.

GM.683.3.14.2016.MW/AR

ZAWIADOMIENIE

o nowym terminie

 

   Starosta Warszawski Zachodni, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257, dalej kpa), uprzejmie informuje, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 123 o pow. 0,0279ha, z obrębu 0004, gmina Łomianki, w terminie określonym w  art. 35 kpa. z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym m.in. ustalenia spadkobierców niniejszej nieruchomości.

Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, tj. od dnia ustania okoliczności uniemożliwiających wydanie rozstrzygnięcia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Łomianek
 2. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na podstawie art. 49 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
 3. a/a

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.14.2016.MW/AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-29 13:56
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-29 13:55

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-29 13:56

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.175.2017.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 20 czerwca 2018r.

GM.683.3.175.2017.KSM

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr działka nr 213/3 o pow. 0,0149 ha z obrębu 0004-Bieniewice, gmina Błonie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 022 733 73 47.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

Otrzymują:

 1. adresaci

 2. a/a. 

Do wiadomości:

Powiat Warszawski Zachodni

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.175.2017.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-22 11:29
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 11:28
  • autor informacji: Krystyna Michalak
   data wytworzenia: 2018-06-20
  • opublikował: Agata Racinowska
   data publikacji: 2018-06-22 11:29

drukuj ()

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-22 11:29
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 11:28

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.244A.2017.MKi/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 18 czerwca 2018r.

GM.683.3.244A.2017.MKi/AR

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej kategorii gminnej – ul. Armii Poznań, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 14 o pow. 0,1542 ha z obrębu 0005-miasto, gmina Łomianki, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 022 733 73 46.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

Otrzymują:

 1. Gmina Łomianki

 2. Niniejsze zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz  publikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na podstawie art. 49 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 3. a/a

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.244A.2017.MKi/AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-18
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-22 11:22

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-18
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-22 11:22

Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.224.2017.MKi/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 7 czerwca 2018r.

GM.683.3.224.2017.MKi/AR

ZAWIADOMIENIE

W związku z toczącym się przed Starostą Warszawskim Zachodnim postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka
nr 114/11 (część działki nr 114/7) o  pow. 0,0002 ha, z obrębu Kampinos A, gmina Kampinos, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.:Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem tel. 22 733 73 46.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Gminy Kampinos oraz opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na podstawie art. 49 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.3.224.2017.MKi/AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-14 08:45
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 08:59

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-14 08:45

Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.127.2018.AR

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.127.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 15:38
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 15:37

Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.56.2018.AR

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.56.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-24 15:02

Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.3.247.2017.MKi

drukuj (Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.3.247.2017.MKi)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-20 10:14

Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.3.245.2017.MKi

drukuj (Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.3.245.2017.MKi)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-20 10:11
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-20 10:06

Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.6.118.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.6.118.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-04-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-18 10:37
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 10:37

Zawiadomienie z dnia 05.05.2018r. w sprawie GM.683.3.6.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie z dnia 05.05.2018r. w sprawie GM.683.3.6.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-06 14:38

Zawiadomienie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.60.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.60.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-03-21 13:11
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 13:10

Zawiadomienie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.57.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.57.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-03-21 13:09

Zawiadomienie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.49.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.49.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-03-15
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-03-21 13:05

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23.02.2018r. znak: GM.683.6.49.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23.02.2018r. znak: GM.683.6.49.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-27 10:04
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 10:07

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23.02.2018r. znak: GM.683.6.50.2018.KSM

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-27 10:11

Zawiadomienie Starosty Pruszkowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania sygn. sprawy WGN.6830.33.2017

Starosta Pruszkowski informuje, iż została wydana decyzja Nr 10/2018 z dnia 15 lutego 2015r. o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 0029 w Błoniu, oznaczoną jako działka nr ewidencyjny 1/3,  o pow. 0,0235 ha, która stała się własnością Gminy Błonie, w związku z decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 272/14 z dnia 20.05.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Łąki w Błoniu.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku poniżej.

drukuj (Zawiadomienie Starosty Pruszkowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania sygn. sprawy WGN.6830.33.2017)

 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-22 15:09
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-22 15:07

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-22 15:09
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-22 15:07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 3.01.2018 r.

Sygnatura sprawy: GM.680.3.2.2017.AZ

Starosta Warszawski Zachodni, stosownie do zapisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.), w związku z art. 61 § 4, art. 62 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamia, iż (...) zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 maja 1964 r. Nr R-VIII 232-17/64 oraz  o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w dawnej wsi Buraków, gmina Łomianki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Ponadto Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostaje połączone w jedno, w związku z faktem, iż prawa i obowiązki wnioskodawców wynikają z tego samego stanu faktycznego jak i z tej samej podstawy prawnej.

Stosownie do art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą przeglądać akta sprawy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Wydział Gospodarki Mieniem, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Jednocześnie informuję o obowiązku wynikającym z art. 41 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tzn. o konieczności zawiadamiania Starosty Warszawskiego Zachodniego o każdej zmianie adresu zarówno Państwa jako stron postępowania, jak i ewentualnie ustanowionych pełnomocników. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział w każdym studium postepowania administracyjnego, składać wyjaśnienia oraz wnioski dowodowe.

Starosta Warszawski Zachodni informuje, iż nie jest możliwe rozpatrzenie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.  poz. 1257
 z późn. zm.), z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie
z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 Kpa,

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi do dnia 31 maja 2018 roku.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-01-03
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-01-04 09:50
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 09:54

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia, że działka ewidencyjna nr 4/1 z obrębu 0033 – SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 469 ze zm.) należy do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni, stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. dalej ugn), w związku z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 dalej kpa) zawiadamia, iż na wniosek Pani Beaty Barszcz reprezentującej firmę PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 124a ugn w związku a art. 124 ugn zostaje wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 558z obrębu Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm2.

 • data wytworzenia: 2017-10-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-27 15:12

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego,  zostaje wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 180/1 z obrębu 0011 miasto, gmina Ożarów Mazowiecki, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej.

 • data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-23 12:19

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia , iż na wniosek Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Myszczyn powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie zostaje wszczęte postępowanie o zatwierdzenie statutu spółki.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-10 15:16

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00