Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.3.247.2017.MKi

drukuj (Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.3.247.2017.MKi)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-20 10:14

Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.3.245.2017.MKi

drukuj (Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.3.245.2017.MKi)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-20 10:11
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-20 10:06

Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.6.118.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie i Postanownie w sprawie GM.683.6.118.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-04-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-18 10:37
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 10:37

Zawiadomienie z dnia 05.05.2018r. w sprawie GM.683.3.6.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie z dnia 05.05.2018r. w sprawie GM.683.3.6.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-04-06 14:38

Zawiadomienie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.60.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.60.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-03-21 13:11
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 13:10

Zawiadomienie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.57.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie z dnia 16 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.57.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-03-21 13:09

Zawiadomienie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.49.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie znak GM.683.6.49.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-03-15
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-03-21 13:05

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23.02.2018r. znak: GM.683.6.49.2018.KSM

drukuj (Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23.02.2018r. znak: GM.683.6.49.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-27 10:04
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 10:07

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23.02.2018r. znak: GM.683.6.50.2018.KSM

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-27 10:11

Zawiadomienie Starosty Pruszkowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania sygn. sprawy WGN.6830.33.2017

Starosta Pruszkowski informuje, iż została wydana decyzja Nr 10/2018 z dnia 15 lutego 2015r. o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 0029 w Błoniu, oznaczoną jako działka nr ewidencyjny 1/3,  o pow. 0,0235 ha, która stała się własnością Gminy Błonie, w związku z decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 272/14 z dnia 20.05.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Łąki w Błoniu.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku poniżej.

drukuj (Zawiadomienie Starosty Pruszkowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania sygn. sprawy WGN.6830.33.2017)

 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-22 15:09
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-22 15:07

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-22 15:09
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-22 15:07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 3.01.2018 r.

Sygnatura sprawy: GM.680.3.2.2017.AZ

Starosta Warszawski Zachodni, stosownie do zapisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.), w związku z art. 61 § 4, art. 62 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamia, iż (...) zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 maja 1964 r. Nr R-VIII 232-17/64 oraz  o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w dawnej wsi Buraków, gmina Łomianki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Ponadto Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostaje połączone w jedno, w związku z faktem, iż prawa i obowiązki wnioskodawców wynikają z tego samego stanu faktycznego jak i z tej samej podstawy prawnej.

Stosownie do art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą przeglądać akta sprawy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Wydział Gospodarki Mieniem, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Jednocześnie informuję o obowiązku wynikającym z art. 41 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tzn. o konieczności zawiadamiania Starosty Warszawskiego Zachodniego o każdej zmianie adresu zarówno Państwa jako stron postępowania, jak i ewentualnie ustanowionych pełnomocników. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział w każdym studium postepowania administracyjnego, składać wyjaśnienia oraz wnioski dowodowe.

Starosta Warszawski Zachodni informuje, iż nie jest możliwe rozpatrzenie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.  poz. 1257
 z późn. zm.), z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie
z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 Kpa,

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi do dnia 31 maja 2018 roku.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-01-03
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-01-04 09:50
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 09:54

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia, że działka ewidencyjna nr 4/1 z obrębu 0033 – SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 469 ze zm.) należy do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni, stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. dalej ugn), w związku z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 dalej kpa) zawiadamia, iż na wniosek Pani Beaty Barszcz reprezentującej firmę PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 124a ugn w związku a art. 124 ugn zostaje wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 558z obrębu Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm2.

 • data wytworzenia: 2017-10-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-10-27 15:12

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego,  zostaje wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 180/1 z obrębu 0011 miasto, gmina Ożarów Mazowiecki, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej.

 • data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-08-23 12:19

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia , iż na wniosek Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Myszczyn powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie zostaje wszczęte postępowanie o zatwierdzenie statutu spółki.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-04-10 15:16

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00