BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 554/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 06 listopada 2018r.

GM.6821.3.17.2017.AZ

Postanowienie Nr 554/GM/2018

            Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096., dalej kpa)

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
Nr 733/GM/2018 z dnia 21 września 2018 r., orzekającej o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/2 o pow. 0,0151 ha, z obrębu Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki w ten sposób, iż:

 

w wierszu 17 na stronie 1:

zamiast: „Stare Babice”

powinno być: „Ożarów Mazowiecki”.

Uzasadnienie

            Oczywista omyłka w Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
Nr 733/GM/2018 z dnia 21 września 2018r, sprostowana niniejszym postanowieniem wynika z oczywistego błędu pisarskiego (o czym świadczy Uzasadnienie ww. decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego).

            Wobec tego, iż w ww. Decyzji wskazana została zła nazwa miejscowości, zasadnym jest sprostowanie tej Decyzji w trybie właściwym dla sprostowania błędu pisarskiego.        

Pouczenie:

Na podstawie art. 141, art. 144,  art. 127a,  art. 129  § 1 i 2 kpa, od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 554/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-11-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-08 14:54
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-08 14:56

Obwieszczenie o zapoznaniu z aktami, sygn. GM.6821.4.14.2018.JC

Ożarów Maz., dnia 26 października 2018 r.

GM. 6821.4.14.2018.JC

ZAWIADOMIENIE

            W związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA1P/00105674/8, poprzez zezwolenie przedsiębiorstwu Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na realizację inwestycji polegającej na podwyższeniu istniejącego słupa kratowego linii 220kV relacji Ołtarzew-Mory, w myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

            Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w godz. 9.00-15.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 22 733 73 46 (ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki, Wejście C, pok. 128).

            Nieskorzystanie z ww. praw nie wstrzymuje wydania po wskazanym terminie przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Obwieszczenie o zapoznaniu z aktami, sygn. GM.6821.4.14.2018.JC)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-26 12:52

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 9 października 2018 r.

GM. 6821.4.14.2018.JC

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 115 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia o wszczęciu z dniem 9 października 2018 roku postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie z dnia 14 czerwca 2018 r., o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, na podstawie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 121), w celu realizacji inwestycji polegającej na podwyższeniu istniejącego słupa kratowego linii 220kV relacji Ołtarzew-Mory.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-10-09
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 11:34

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-10-09
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 11:34

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.

Ożarów Maz., dnia 11 lipca 2018 r.

GM.6821.4.14.2018.JC

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, o nieuregulowanym stanie prawnym, z uwagi na śmierć jednego ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości i niezakończeniu postępowania spadkowego.

            Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna.

            Wnioskodawca wnosi o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na podwyższeniu istniejącego słupa kratowego linii 220kV relacji Ołtarzew-Mory oraz o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-12 15:44

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-12 15:44

Wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany

drukuj (Wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak
  data wytworzenia: 2018-05-08
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-15 12:35
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-15 12:32

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018r. znak GM. 6821.3.16.2017.AZ

Ożarów Maz., dnia 13 lutego 2018 roku

GM. 6821.3.16.2017.AZ

 

OGŁOSZENIE

Starosty Warszawskiego Zachodniego

o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1275 ze zm.) oraz art. 113 ust. 5 i 6, art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Gminy Ożarów Mazowiecki, polegającego na pozbawieniu prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 119/5, z obrębu Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki, powstałej z podziału działki ewidencyjnej nr 119/1, której stan prawny jest nieuregulowany.

Ponadto, Starosta Warszawski Zachodni informuje, iż nie jest możliwe rozpatrzenie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1275 dalej kpa), z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, w tym sporządzenie operatu szacunkowego.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca licząc od dnia zgromadzenia całości akt sprawy jednak nie później niż do dnia 28 grudnia 2018 r.

Starosta Warszawski Zachodni ponadto informuje, iż operat szacunkowy w przedmiotowej sprawie zostanie sporządzony po wyłonieniu w przetargu rzeczoznawcy majątkowego.

 

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018r. znak GM. 6821.3.16.2017.AZ)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-15 12:47
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 12:54

drukuj ()

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19.01.2018r., sygn. akt GM.6821.7.1.2018.JC

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121), Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3, z obrębu Wilków, gmina Leszno, w stosunku do której, z uwagi na nieuregulowany stan prawny, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe.

            Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

            Wnioskodawca wnosi o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 3, z obrębu Wilków, gmina Leszno, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego, budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 63 PE, o długości 260,0 m, rzut poziomy 16,38 m2 (strefa bezpieczeństwa przewodu – 1,0 m).

            Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3, z obręb Wilków, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-01-19 14:54
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 14:52
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-01-19 14:59

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2017 r. o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

Sygn. sprawy GM. 6821.3.16.2017.AZ

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147  ze zm.) Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Gminy Ożarów Mazowiecki, polegającego na pozbawieniu prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 119/5, z obrębu Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki, powstałej z podziału działki ewidencyjnej nr 119/1, której stan prawny jest nieuregulowany.

Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa do w/w nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2017-11-27 09:41
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 14:47

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2017 r., sygn. SPN-I.7520.5.2008.MU

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. 2014, poz. 1160 z późn. zm.) postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia:

1) nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności gruntu zajętego pod cześć linii kolejowej Warszawa - Kunowice, położonego w Błoniu, w powiecie warszawskim zachodnim, w obrębie 28, oznaczonego jako działka nr 277/3 o pow. 4.2769 ha.

2) nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. przez PKP S.A. prawa użytkownia wieczystego gruntu opisanego w punkcie 1) wraz z nabyciem z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Wobec powyższego informuje, iż osobom, którym przyslugują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w:

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Oddział Uwłaszczeń

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższyh nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca w/w prawa.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2017-11-21 11:01
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-21 11:12

Ogłoszenie

Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 180/1, z obrębu 0011-miasto, gmina Ożarów Mazowiecki, w stosunku do której, z uwagi na nieuregulowany stan prawny, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-12 16:13

Ogłoszenie

Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek pani Joanny Kochan – pełnomocnika firmy PGE Dystrybucja S.A., polegającego na zobowiązaniu, na podstawie art. 124b ugn, właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65 z obrębu 0006 miasto Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki, której stan prawny jest nieuregulowany, do udostępnienia tej nieruchomości w celu realizacji inwestycji polegającej na demontażu napowietrznej linii SN-15kV.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-17 10:39

Ogłoszenie

Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek pani Joanny Kochan – pełnomocnika firmy PGE Dystrybucja S.A., polegającego na zobowiązaniu, na podstawie art. 124b ugn, właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 194/2 z obrębu 0005 miasto Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki, której stan prawny jest nieuregulowany, do udostępnienia tej nieruchomości w celu realizacji inwestycji polegającej na demontażu napowietrznej linii SN-15kV.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-31 12:50

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony