Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.321.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 13 grudnia 2018r.

GM.683.6.321.2018.AR

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, dalej Specustawa),

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości oznaczonej jako dz.  nr 59/12 (powstała z podziału dz. ew. nr 59/4) o pow. 0,0271 ha, z obrębu Zawady, gmina Kampinos.

 

 Powyższa część nieruchomości zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 468/2018 z dnia 17 września 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej nr 4131W i zgodnie z art. 12 Specustawy przejdzie na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.

 

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 47.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Jednocześnie Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy – w tym uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego w myśl art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt sprawy, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.321.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-13 14:55
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-13 14:55

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.322.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 13 grudnia 2018r.

GM.683.6.322.2018.AR

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, dalej Specustawa),

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości oznaczonej jako dz.  nr 59/17 (powstała z podziału dz. ew. nr 59/5) o pow. 0,0182 ha, z obrębu Zawady, gmina Kampinos.

 

 Powyższa część nieruchomości zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 468/2018 z dnia 17 września 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej nr 4131W i zgodnie z art. 12 Specustawy przejdzie na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.

 

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 47.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Jednocześnie Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy – w tym uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego w myśl art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt sprawy, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.322.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-13 14:55

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 644/GM/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 12 grudnia 2018r.

GM.683.6.56.2018.AR

 

POSTANOWIENIE Nr 644/GM/2018

 

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej kpa), w związku z art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1474 dalej Specustawa),

 

postanawiam

 

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, za grunt przeznaczony pod publiczną drogę gminną, oznaczony jako działka nr 172/1 o pow. 0,0003 ha z obrębu 0012 Sadowa, gmina Łomianki, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku Burmistrza Łomianek z dnia 22 października 2018r. o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

 2. wezwać Gminę Łomianki do doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku Burmistrza Łomianek z dnia 22 października 2018r. o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

 

Uzasadnienie

 

Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 12 lutego 2018r. Decyzję 95/2018 z rygorem natychmiastowej wykonalności, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Turystycznej w miejscowości Sadowa, obejmującą między innymi dz. ew. nr 172, z obrębu 0012 Sadowa, gmina Łomianki.

W wyniku wydania ww. decyzji z działki nr 172 została wydzielona działka nr 172/1  o pow. 0,0003 ha.

Od powyższej decyzji zostało wniesione odwołanie do Wojewody Mazowieckiego.

W związku za art. 12 ust. 4g Specustawy Starosta Warszawski Zachodni dnia 24 kwietnia 2018r. wszczął postępowania mające na celu ustalenie odszkodowania za odjęcie prawa własności działek przeznaczonych pod drogę publiczną – ul. Turystyczną.

Burmistrz Łomianek pismem z dnia 22 października 2018r. wniósł do Starosty Warszawskiego Zachodniego (Wydział Architektury i Budownictwa) o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

Jak wynika z pisma Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 listopada 2018r. przedmiotowy wniosek został przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z faktem, iż przed organem II stopnia toczy się postępowanie odwoławcze.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4b Specustawy w przypadku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którym nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, odszkodowanie za grunty przeznaczone pod realizację tej inwestycji ustala się po uzyskaniu przez ww. decyzję klauzuli ostateczności.

 

Mając na uwadze przesłankę do obligatoryjnego zawieszenia postępowania zawartą w art. 97 § 1 pkt 4 kpa, tj. gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, Starosta Warszawski Zachodni postanowił o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku Burmistrza Łomianek z dnia 22 października 2018r. o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

 

Na podstawie art. 141, art. 144,  art. 127a,  art. 129  § 1 i 2 kpa, w związku z art. 9a ugn, od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 644/GM/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-13 15:02

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 642/GM/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 12 grudnia 2018r.

GM.683.6.54.2018.AR

 

POSTANOWIENIE Nr 642/GM/2018

 

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej kpa), w związku z art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1474 dalej Specustawa),

 

postanawiam

 

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, za grunt przeznaczony pod publiczną drogę gminną, oznaczony jako działka nr 170/1 o pow. 0,0023 ha z obrębu 0012 Sadowa, gmina Łomianki, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku Burmistrza Łomianek z dnia 22 października 2018r. o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

 2. wezwać Gminę Łomianki do doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku Burmistrza Łomianek z dnia 22 października 2018r. o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

 

Uzasadnienie

 

Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 12 lutego 2018r. Decyzję 95/2018 z rygorem natychmiastowej wykonalności, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Turystycznej w miejscowości Sadowa, obejmującą między innymi dz. ew. nr 170, z obrębu 0012 Sadowa, gmina Łomianki.

W wyniku wydania ww. decyzji z działki nr 170 została wydzielona działka nr 170/1 o pow. 0,0023 ha.

Od powyższej decyzji zostało wniesione odwołanie do Wojewody Mazowieckiego.

W związku za art. 12 ust. 4g Specustawy Starosta Warszawski Zachodni dnia 24 kwietnia 2018r. wszczął postępowania mające na celu ustalenie odszkodowania za odjęcie prawa własności działek przeznaczonych pod drogę publiczną – ul. Turystyczną.

Burmistrz Łomianek pismem z dnia 22 października 2018r. wniósł do Starosty Warszawskiego Zachodniego (Wydział Architektury i Budownictwa) o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

Jak wynika z pisma Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 listopada 2018r. przedmiotowy wniosek został przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z faktem, iż przed organem II stopnia toczy się postępowanie odwoławcze.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4b Specustawy w przypadku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którym nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, odszkodowanie za grunty przeznaczone pod realizację tej inwestycji ustala się po uzyskaniu przez ww. decyzję klauzuli ostateczności.

 

Mając na uwadze przesłankę do obligatoryjnego zawieszenia postępowania zawartą w art. 97 § 1 pkt 4 kpa, tj. gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, Starosta Warszawski Zachodni postanowił o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku Burmistrza Łomianek z dnia 22 października 2018r. o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 95/2018 z dnia 12 lutego 2018r.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

 

Na podstawie art. 141, art. 144,  art. 127a,  art. 129  § 1 i 2 kpa, w związku z art. 9a ugn, od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 642/GM/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-13 15:02

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.352.2018.MW

 

Ożarów Mazowiecki, dnia 04 grudnia 2018r.

GM.683.6.352.2018.MW 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 120/1 o pow. 0,0618 ha, z obrębu Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 523/2018 z dnia 22 października 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Przyparkową i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Ożarów Mazowiecki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 85.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.352.2018.MW)

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-12 10:21
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 10:16

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.353.2018.MW

Ożarów Mazowiecki, dnia 04 grudnia 2018r.

GM.683.6.353.2018.MW 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 59 o pow. 0,0641 ha, z obrębu Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 523/2018 z dnia 22 października 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Przyparkową i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Ożarów Mazowiecki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 85.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.353.2018.MW)

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-12 10:21

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.354.2018.MW

Ożarów Mazowiecki, dnia 04 grudnia 2018r.

GM.683.6.354.2018.MW 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 11 o pow. 0,4800 ha, z obrębu SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 523/2018 z dnia 22 października 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Przyparkową i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Ożarów Mazowiecki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 85.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie GM.683.6.354.2018.MW)

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-12-12 10:21

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 596/GM/2018 z dnia 19 listopada 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 19 listopada 2018r.

GM.683.6.349.2018.AR

 

POSTANOWIENIE Nr 596/GM/2018

 

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz.2096 dalej kpa),

 

postanawiam

 

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania, za grunt przeznaczony pod publiczną drogę powiatową, oznaczony jako działka nr 42 o pow. 1,2640 ha z obrębu Prusy, gmina Kampinos, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.), do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie prawa własności ww. gruntu przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

 2. wezwać Powiat Warszawski Zachodni do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia nieruchomości opisanej w pkt 1, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872) w terminie 12 miesięcy od doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 

Uzasadnienie

 

Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 17 września 2018r. Decyzję 468/2018 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej – 4131W w miejscowościach Prusy i Zawady, obejmującą między innymi działkę ewidencyjną 42, z obrębu Prusy, gmina Kampinos.

Jak wynika z treści ww. decyzji przedmiotowy grunt stanowił drogę powiatową przed dniem 1 stycznia 1999r.

 

W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr133 poz. 872), stanowić będzie z dniem 1 stycznia 1999r.  własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W związku z powyższym Starosta Warszawski Zachodni postanowił o zawieszeniu postępowania odszkodowawczego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1496 z późn. zm.), do czasu ostatecznego zakończenia, procesu stwierdzenia nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr133 poz. 872).

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

 

Na podstawie art. 141, art. 144,  art. 127a,  art. 129  § 1 i 2 kpa (tj. Dz. U.  z 2016r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 9a ugn (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 596/GM/2018 z dnia 19 listopada 2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-20 14:18
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-20 14:17

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 594/GM/2018 z dnia 19 listopada 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 19 listopada 2018r.

GM.683.6.347.2018.AR

 

POSTANOWIENIE Nr 594/GM/2018

 

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz.2096 dalej kpa),

 

postanawiam

 

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania, za grunt przeznaczony pod publiczną drogę powiatową, oznaczony jako działka nr 92 o pow. 1,40 ha z obrębu Zawady, gmina Kampinos, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.), do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie prawa własności ww. gruntu przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

 2. wezwać Powiat Warszawski Zachodni do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia nieruchomości opisanej w pkt 1, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872) w terminie 12 miesięcy od doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 

Uzasadnienie

 

Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 17 września 2018r. Decyzję 468/2018 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej – 4131W w miejscowościach Prusy i Zawady, obejmującą między innymi działkę ewidencyjną 92, z obrębu Zawady, gmina Kampinos.

Jak wynika z treści ww. decyzji przedmiotowy grunt stanowił drogę powiatową przed dniem 1 stycznia 1999r.

 

 

W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr133 poz. 872), stanowić będzie z dniem 1 stycznia 1999r.  własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W związku z powyższym Starosta Warszawski Zachodni postanowił o zawieszeniu postępowania odszkodowawczego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1496 z późn. zm.), do czasu ostatecznego zakończenia, procesu stwierdzenia nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr133 poz. 872).

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

 

Na podstawie art. 141, art. 144,  art. 127a,  art. 129  § 1 i 2 kpa (tj. Dz. U.  z 2016r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 9a ugn (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 594/GM/2018 z dnia 19 listopada 2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-20 14:18
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-20 14:18

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 588/GM/2018 z dnia 19 listopada 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 19 listopada 2018r.

GM.683.6.341.2018.AR

 

POSTANOWIENIE Nr 588/GM/2018

 

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz.2096 dalej kpa),

 

postanawiam

 

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania, za grunt przeznaczony pod publiczną drogę powiatową, oznaczony jako działki nr 59/14 o pow. 0,0008 ha i nr 59/15 o pow. 0,0019 ha z obrębu Zawady, gmina Kampinos, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.), do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie prawa własności ww. gruntu przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

 2. wezwać Powiat Warszawski Zachodni do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia nieruchomości opisanej w pkt 1, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872) w terminie 12 miesięcy od doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 

Uzasadnienie

 

Starosta Warszawski Zachodni wydał w dniu 17 września 2018r. Decyzję 468/2018 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej – 4131W w miejscowościach Prusy i Zawady, obejmującą między innymi działkę ewidencyjną 59/5, z obrębu Zawady, gmina Kampinos.

W wyniku wydania ww. decyzji z działki ewidencyjnej nr 59/5, z obrębu Zawady, wydzielone zostały działki nr 59/14 o pow. 0,0008 ha i nr 59/15 o pow. 0,0019 ha, z obrębu Zawady, gmina Kampinos.

Jak wynika z treści ww. decyzji przedmiotowy grunt stanowił drogę powiatową przed dniem 1 stycznia 1999r.

 

 

W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr133 poz. 872), stanowić będzie z dniem 1 stycznia 1999r.  własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W związku z powyższym Starosta Warszawski Zachodni postanowił o zawieszeniu postępowania odszkodowawczego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1496 z późn. zm.), do czasu ostatecznego zakończenia, procesu stwierdzenia nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. z 1998r. Nr133 poz. 872).

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

 

Na podstawie art. 141, art. 144,  art. 127a,  art. 129  § 1 i 2 kpa (tj. Dz. U.  z 2016r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 9a ugn (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 588/GM/2018 z dnia 19 listopada 2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-20 14:18
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-20 14:18

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 554/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 06 listopada 2018r.

GM.6821.3.17.2017.AZ

Postanowienie Nr 554/GM/2018

            Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096., dalej kpa)

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
Nr 733/GM/2018 z dnia 21 września 2018 r., orzekającej o wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/2 o pow. 0,0151 ha, z obrębu Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki w ten sposób, iż:

 

w wierszu 17 na stronie 1:

zamiast: „Stare Babice”

powinno być: „Ożarów Mazowiecki”.

Uzasadnienie

            Oczywista omyłka w Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
Nr 733/GM/2018 z dnia 21 września 2018r, sprostowana niniejszym postanowieniem wynika z oczywistego błędu pisarskiego (o czym świadczy Uzasadnienie ww. decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego).

            Wobec tego, iż w ww. Decyzji wskazana została zła nazwa miejscowości, zasadnym jest sprostowanie tej Decyzji w trybie właściwym dla sprostowania błędu pisarskiego.        

Pouczenie:

Na podstawie art. 141, art. 144,  art. 127a,  art. 129  § 1 i 2 kpa, od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 554/GM/2018 z dnia 6 listopada 2018r.)

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-11-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-08 14:54
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-08 14:56

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr 542/GM/2018

Ożarów Mazowiecki, dnia 6 listopada 2018r.

GM.683.6.128.2018.AR

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn),

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

iż w dniu 2 listopada 2018r. zastało wydane Postanowienie Nr 542/GM/2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 65 z obrębu 0023 miasto, gmina Łomianki.

Jednocześnie z treścią wydanego postanowienia oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanych w ww. postanowieniu udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

            Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

            Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

             

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr 542/GM/2018)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-11-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-06 15:41
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-06 15:40

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr 545/GM/2018

Ożarów Mazowiecki, dnia 6 listopada 2018r.

GM.683.6.134.2018.AR

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn),

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 2 listopada 2018r. zastało wydane Postanowienie Nr 545/GM/2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 234/4 z obrębu 0022 miasto, gmina Łomianki.

Jednocześnie z treścią wydanego postanowienia oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanych w ww. postanowieniu udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

            Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

            Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr 545/GM/2018)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-11-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-06 15:41
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-06 15:41

Zawiadomienie o nowym terminie w sprawie GM.683.6.142.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 25 października 2018r.

GM.683.6.142.2018.AR                                   

ZAWIADOMIENIE

o nowym terminie

 

Starosta Warszawski Zachodni, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 dalej kpa), uprzejmie informuje, iż nie było możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową przeznaczoną pod drogę publiczną, oznaczoną jako działka nr 582/2 (powstała z podziału działki nr 582) o pow. 0,0032 ha, z obrębu 0022 miasto, gmina Łomianki, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy – a w szczególności uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z art. 7 i 77 § 1 kpa, która jest niezbędna do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, zapoznanie się stron z aktami przedmiotowej sprawy, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów, zgłoszenie ewentualnych żądań oraz wydanie decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie administracyjne.

Ponadto Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż zgodnie z art. 35 § 5 kpa, okres potrzebny na uzupełnienie brakującej dokumentacji przez strony postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy.

Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, tj. od dnia ustania okoliczności uniemożliwiających wydanie rozstrzygnięcia, jednak nie później niż do 29 marca 2019r.

drukuj (Zawiadomienie o nowym terminie w sprawie GM.683.6.142.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-25
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-11-02 09:31

Obwieszczenie o zapoznaniu z aktami, sygn. GM.6821.4.14.2018.JC

Ożarów Maz., dnia 26 października 2018 r.

GM. 6821.4.14.2018.JC

ZAWIADOMIENIE

            W związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA1P/00105674/8, poprzez zezwolenie przedsiębiorstwu Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na realizację inwestycji polegającej na podwyższeniu istniejącego słupa kratowego linii 220kV relacji Ołtarzew-Mory, w myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

            Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w godz. 9.00-15.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 22 733 73 46 (ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki, Wejście C, pok. 128).

            Nieskorzystanie z ww. praw nie wstrzymuje wydania po wskazanym terminie przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Obwieszczenie o zapoznaniu z aktami, sygn. GM.6821.4.14.2018.JC)

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-26 12:52

Obwieszczenie o zapoznaniu z aktami, sygn. GM.683.3.26.2017.MKi/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 23 października 2018r.

GM.683.3.26.2017.MKi/AR

Obwieszczenie

 

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 253/5 o pow. 0,0001 ha z obrębu 0012-Sadowa, gmina Łomianki, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

W celu umówienia terminu i godziny udostępnienia akt sprawy, proszę o kontakt po numerem tel. 22 733 73 47.

Udostępnianie do wglądu akt sprawy odbywa się w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Obwieszczenie o zapoznaniu z aktami, sygn. GM.683.3.26.2017.MKi/AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-23
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-23 14:07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, sygn. GM.683.6.339.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 18 października 2018r.

GM.683.6.339.2018.AR

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, dalej Specustawa),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości oznaczonej jako dz.  nr 47/3 (powstała z podziału dz. ew. nr 47) o pow. 0,0012 ha, z obrębu Prusy, gmina Kampinos.

 

 Powyższa część nieruchomości zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 468/2018 z dnia 17 września 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej nr 4131W i zgodnie z art. 12 Specustawy przejdzie na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 47.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Jednocześnie Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy – w tym uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego w myśl art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt sprawy, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, sygn. GM.683.6.339.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-23 14:02
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-23 14:00

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, sygn. GM.683.6.347.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 18 października 2018r.

GM.683.6.347.2018.AR

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, dalej Specustawa),

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr  92, z obrębu Zawady, gmina Kampinos.

 Powyższa część nieruchomości zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 468/2018 z dnia 17 września 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej nr 4131W i zgodnie z art. 12 Specustawy przejdzie na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 47.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Jednocześnie Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy – w tym uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego w myśl art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt sprawy, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, sygn. GM.683.6.347.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-23 14:02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, sygn. GM.683.6.349.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 18 października 2018r.

GM.683.6.349.2018.AR

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, dalej Specustawa),

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew.   nr 42, z obrębu Prusy, gmina Kampinos.

 Powyższa część nieruchomości zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 468/2018 z dnia 17 września 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej nr 4131W i zgodnie z art. 12 Specustawy przejdzie na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 47.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Jednocześnie Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy – w tym uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego w myśl art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt sprawy, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, sygn. GM.683.6.349.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-23 14:02

Ogłoszenie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.3.232.2017.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 18 października 2018r.

GM.683.3.232.2017.KSM

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, oznaczony jako działka nr 32/1 o pow. 0,0125 ha z obrębu 0003 miasta Ożarów Mazowiecki, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - w tym z nowym operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 022 733 73 47.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Ogłoszenie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.683.3.232.2017.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-19 14:52

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 sierpnia 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 16 października 2018r.

GM.683.3.25.2017.MKi/AR

OGŁOSZENIE

o toczącym się postępowaniu administracyjnym

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 dalej Specustawa), zawiadamiam o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 250/6 o pow. 0,0010 ha, z obrębu 0012 Sadowa, gmina Łomianki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 740/2016 z dnia 22 listopada 2016r. przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność gminy Łomianki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto strony mogą składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 

Ponadto, w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 250/6 o  pow. 0,0010 ha, z obrębu 0012 Sadowa, gmina Łomianki, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem tel. 22 733 73 46.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 sierpnia 2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-18 11:22

Ogłoszenie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.693.3.18.2017.MKi/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 15 października 2018r.

GM.683.3.18.2017.MKi/AR

OGŁOSZENIE

o zapoznaniu z aktami sprawy

W związku z toczącym się przed Starostą Warszawskim Zachodnim postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów działka
nr  237/1 o  pow. 0,0033 ha, z obrębu Sadowa, gmina Łomianki, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem tel. 22 733 73 46.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Ogłoszenie o zapoznaniu z aktami w sprawie GM.693.3.18.2017.MKi/AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-15
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-18 10:59

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 października 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 16 października 2018r.

GM.683.3.21.2017.MKi/AR

OGŁOSZENIE

o zapoznaniu z aktami

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 245/8 o  pow. 0,0010 ha, z obrębu 0012 Sadowa, gmina Łomianki, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem tel. 22 733 73 47.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-17 13:39
 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-17 13:39

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 października 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 16 października 2018r.

GM.683.3.225.2017.MKi/AR

OGŁOSZENIE

o toczącym się postępowaniu administracyjnym

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 dalej Specustawa), zawiadamiam o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 114/13 o pow. 0,0009 ha, z obrębu Kampinos A, gmina Kampinos, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 437/2017 z dnia 15 września 2017r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej – ul. Niepokalanowska i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto strony mogą składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 

Ponadto, w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 114/13 (część działki nr 114/9) o  pow. 0,0009 ha, z obrębu Kampinos A, gmina Kampinos, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy – w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem tel. 22 733 73 46.

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-17 13:39
 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-10-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-17 13:39
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-17 13:31

Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.50.2018.KSM

Ożarów Mazowiecki, dnia 11 października 2018r.

GM.683.6.50.2018.KSM

ZAWIADOMIENIE

o zapoznaniu z aktami

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 41/1 (część działki nr 41) o pow. 0,0274 ha z obrębu 0021 miasta Błonie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - w tym z operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY, Wejście C), pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.50.2018.KSM)

 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 12:36
 • autor informacji: Krystyna Michalak
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 12:36

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 9 października 2018 r.

GM. 6821.4.14.2018.JC

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 115 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia o wszczęciu z dniem 9 października 2018 roku postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie z dnia 14 czerwca 2018 r., o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, na podstawie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 121), w celu realizacji inwestycji polegającej na podwyższeniu istniejącego słupa kratowego linii 220kV relacji Ołtarzew-Mory.

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-10-09
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 11:34

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-10-09
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-11 11:34

Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.56.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 27 września 2018r.

GM.683.6.56.2018.AR                                     

ZAWIADOMIENIE

o nowym terminie

Starosta Warszawski Zachodni, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 dalej kpa), uprzejmie informuje, iż nie było możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową przeznaczoną pod drogę publiczną, oznaczoną jako działka nr 172/1 (powstała z podziału działki nr 172) o pow. 0,0003 ha, z obrębu 00012-Sadowa, gmina Łomianki, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy, zgodnie z art. 7 i 77 § 1 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, zapoznanie się stron z aktami przedmiotowej sprawy – w tym z operatem szacunkowym, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów, zgłoszenie ewentualnych żądań oraz wydanie decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie administracyjne.

Ponadto Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż zgodnie z art. 35 § 5 kpa, okres potrzebny na uzupełnienie brakującej dokumentacji przez strony postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy.

Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, tj. od dnia ustania okoliczności uniemożliwiających wydanie rozstrzygnięcia, jednak nie później niż do 31 stycznia 2019r.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.56.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-08 11:25
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-08 11:24

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-10-08 11:25

Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.54.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 27 września 2018r.

GM.683.6.54.2018.AR                                     

ZAWIADOMIENIE

o nowym terminie

Starosta Warszawski Zachodni, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 dalej kpa), uprzejmie informuje, iż nie było możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową przeznaczoną pod drogę publiczną, oznaczoną jako działka nr 170/1 (powstała z podziału działki nr 170) o pow. 0,0023 ha, z obrębu 00012-Sadowa, gmina Łomianki, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy, zgodnie z art. 7 i 77 § 1 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, zapoznanie się stron z aktami przedmiotowej sprawy – w tym z operatem szacunkowym, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów, zgłoszenie ewentualnych żądań oraz wydanie decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie administracyjne.

Ponadto Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż zgodnie z art. 35 § 5 kpa, okres potrzebny na uzupełnienie brakującej dokumentacji przez strony postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy.

Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, tj. od dnia ustania okoliczności uniemożliwiających wydanie rozstrzygnięcia, jednak nie później niż do 31 stycznia 2019r.

drukuj (Zawiadomienie w sprawie GM.683.6.54.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-28 15:19

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-28 15:19

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia24 września 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 24 września 2018r.

GM.683.6.142.2018.AR

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 582/2 (powstała z podziału działki nr 582) o pow. 0,0032 ha, z obrębu 0022 miasto, gmina Łomianki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 150/2018 z dnia 19 marca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Długą i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Łomianki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 października 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia24 września 2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-28 12:44
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-28 12:46

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-28 12:47

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 20 września 2018r.

GM.683.6.270.2018.MW

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 20 o pow. 0,4100 ha, z obrębu 0019 - Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 293//2018 z dnia 12 czerwca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Ożarów Mazowiecki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 85.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018r.)

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-24 12:04

drukuj ()

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-24 12:04

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 20 września 2018r.

GM.683.6.269.2018.MW

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 19 o pow. 0,1862 ha, z obrębu 0019 - Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 293//2018 z dnia 12 czerwca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Wolską i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Ożarów Mazowiecki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 85.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018r.)

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-24 12:01

drukuj ()

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-24 12:01

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 31 sierpnia 2018r.

GM.683.6.271.2018.MW

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 371 o pow. 0,3660 ha, z obrębu 0004, gmina Łomianki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 347/2018 z dnia 16 lipca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Malarską i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Łomianki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 85.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2019r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2018r.)

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-13 15:00

drukuj ()

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-09-13 15:00

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 22 sierpnia 2018r.

GM.683.6.236.2018.MW

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 202/2 o pow. 0,2236 ha, z obrębu Kiełpin Poduchowny, gmina Łomianki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 300/2018 z dnia 13 czerwca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Cienistą i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Łomianki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 85.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2018r.)

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-23 14:28

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 21 sierpnia 2018r.

GM.683.6.235.2018.MW

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193/4 o pow. 0,0013 ha, z obrębu Kiełpin Poduchowny, gmina Łomianki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 300/2018 z dnia 13 czerwca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Cienistą i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Łomianki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 85.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2018r.)

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-23 14:25
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-23 14:27

drukuj ()

 • autor informacji: Marta Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-23 14:25

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 sierpnia 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 6 sierpnia 2018r.

GM.683.6.130.2018.AR

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 440 o pow. 0,0111 ha, z obrębu 0022 miasto, gmina Łomianki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 150/2018 z dnia 19 marca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Długa i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Łomianki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 października 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 sierpnia 2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-14 09:03
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 09:03
  • autor informacji: Agata Racinowska
   data wytworzenia: 2018-08-06
  • opublikował: Agata Racinowska
   data publikacji: 2018-08-14 09:00
  • zmodyfikował: Agata Racinowska
   ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 09:02

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-14 09:03
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 09:01

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 sierpnia 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 6 sierpnia 2018r.

GM.683.6.143.2018.AR

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 378/2 o pow. 0,0090 ha, z obrębu 0022 miasto, gmina Łomianki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 150/2018 z dnia 19 marca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Długa i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Łomianki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 października 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 sierpnia 2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-14 09:07

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-14 09:07

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 sierpnia 2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 6 sierpnia 2018r.

GM.683.6.167.2018.AR

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 45/1 o pow. 0,0022 ha, z obrębu 0017 Lipków, gmina Stare Babice, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 182/2018 z dnia 13 kwietnia 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Jakubowicza i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Stare Babice.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 sierpnia 2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-14 09:10
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 09:09

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-14 09:10

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 381/GM/2018

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 381/GM/2018)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-08-01
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-08-03 11:34
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-03 11:34

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 383/GM/2018

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 383/GM/2018)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-23 13:27
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-23 13:26

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.

Ożarów Maz., dnia 11 lipca 2018 r.

GM.6821.4.14.2018.JC

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, o nieuregulowanym stanie prawnym, z uwagi na śmierć jednego ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości i niezakończeniu postępowania spadkowego.

            Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna.

            Wnioskodawca wnosi o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na podwyższeniu istniejącego słupa kratowego linii 220kV relacji Ołtarzew-Mory oraz o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/106, z obrębu PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lipca 2018 r.)

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-12 15:44

drukuj ()

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-12 15:44

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 352/GM/2018

Ożarów Mazowiecki, dnia 05 lipca 2018r.

GM.683.6.105.2018.MKi/AO

POSTANOWIENIE NR 352/GM/2018

                            

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. dalej kpa)

postanawiam

 

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej kategorii gminnej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki nr 11 i 28 o łącznej pow. 0,3725 ha
  z obrębu 0003-miasto Łomianki, gmina Łomianki, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
  w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm. dalej Specustawy), do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie prawa własności
  ww. gruntu przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w trybie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. dalej przepisy wprowadzające);

 2. wezwać Gminę Łomianki do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia z dniem 1 stycznia 1999r. działek ewidencyjnych nr 11 i 28
  o łącznej pow. 0,3725 ha z obrębu 0003-miasto Łomianki, gmina Łomianki, w trybie art. 73 przepisy wprowadzające, w terminie 6 miesięcy od doręczenia niniejszego postanowienia.

 • autor informacji: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 10:04
 • autor informacji: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 10:04

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 332/GM/2018

Ożarów Mazowiecki, dnia 02 lipca 2018r.

GM.683.6.99.2018.AO

POSTANOWIENIE NR 332/GM/2018

 

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. dalej kpa)

postanawiam

 

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej kategorii gminnej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 777 o pow. 0,5609 ha z obrębu 0005-Dziekanów Polski, gmina Łomianki, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm. dalej Specustawy), do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie prawa własności ww. gruntu
  przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w trybie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. dalej przepisy wprowadzające);

 2. wezwać Gminę Łomianki do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia z dniem 1 stycznia 1999r. działka ewidencyjna nr 777
  o pow. 0,5609 ha z obrębu 0005-Dziekanów Polski, gmina Łomianki, w trybie art. 73 przepisy wprowadzające, w terminie 12 miesięcy od doręczenia niniejszego postanowienia.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 332/GM/2018)

 • autor informacji: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 09:32

drukuj ()

 • autor informacji: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 09:32

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 331/GM/2018

Ożarów Mazowiecki, dnia 02 lipca 2018r.

GM.683.6.98.2018.AO

POSTANOWIENIE NR 331/GM/2018 

 

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. dalej kpa)

postanawiam

 

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej kategorii gminnej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 866 o pow. 0,1524 ha z obrębu 0005-Dziekanów Polski, gmina Łomianki, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm. dalej Specustawy), do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie prawa własności ww. gruntu
  przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w trybie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. dalej przepisy wprowadzające);

 2. wezwać Gminę Łomianki do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia z dniem 1 stycznia 1999r. działka ewidencyjna nr 866 o pow. 0,1524 ha z obrębu 0005-Dziekanów Polski, gmina Łomianki, w trybie art. 73 przepisy wprowadzające, w terminie 12 miesięcy od doręczenia niniejszego postanowienia.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 331/GM/2018)

 • autor informacji: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 08:59

drukuj ()

 • autor informacji: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 08:59

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 328/GM/2018

Ożarów Mazowiecki, dnia 29 czerwca 2018r.

GM.683.6.68.2018.AO

POSTANOWIENIE NR 328/GM/2018

                            

Na podstawie art. 97 §1 pkt. 4 i art. 100 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. dalej kpa)

 postanawiam

 1. zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej kategorii gminnej, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 106 o pow. 0,2801 ha z obrębu 0012-Sadowa, gmina Łomianki, prowadzone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm. dalej Specustawy), do dnia doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie prawa własności ww. gruntu
  przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w trybie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. dalej przepisy wprowadzające);

 2. wezwać Gminę Łomianki do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia z dniem 1 stycznia 1999r. działka ewidencyjna nr 106 o pow. 0,2801 ha z obrębu 0012-Sadowa, gmina Łomianki, w trybie art. 73 przepisy wprowadzające, w terminie 12 miesięcy od doręczenia niniejszego postanowienia.

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 328/GM/2018)

 • autor informacji: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 08:40
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-11 08:40

drukuj ()

 • autor informacji: Adrian Osiński
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-07-11 08:40

Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 296/GM/208 z 08.06.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia  8 czerwca 2018r.

GM.ZO.683.3.45B.2014.MW

POSTANOWIENIE NR   296/GM/2018

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 dalej kpa)

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w Decyzji Nr 405/GM/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

tak, że

na stronie 2 w wierszu 1:

zamiast „Gminy Łomianki”

powinno być „Gminy Izabelin”.

Uzasadnienie

            Oczywista omyłka w Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 405/GM/2018 z dnia 22 maja 2018 r., sprostowana niniejszym postanowieniem wynika z oczywistego błędu pisarskiego (o czym świadczy uzasadnienie przedmiotowej decyzji).

Zgodnie z art. 113 § 1 kpa organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

            Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu ww.  omyłki.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo złożenia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Izabelin

 2. Adresaci– zawiadomienie na podstawie art. 49 kpa poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń Gminy Izabelin na okres 14 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 3. a/a

 

 

drukuj (Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 296/GM/208 z 08.06.2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-08
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-14 09:16
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 11:15

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-06-08
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-06-14 09:16

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Postanowienia nr 279/GM/2018 z dnia 28.05.2018r.

Ożarów Mazowiecki, dnia 28 maja 2018r.

GM. 683.3.244.2017.MKi/AR

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.poz. 121 z późn. zm. dalej ugn),

 

Starosta Warszawski Zachodni

zawiadamia

 

iż w dniu 25 maja 2018r. zastało wydane Postanowienie Nr 279/GM/2018 o rozdzieleniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 14 o pow. 0,1542 ha z obrębu 0005-miasto, gmina Łomianki, która zgodnie z ostateczną Decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 400/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii gminnej - ul. Armii Poznań i przeszła na własność Gminy Łomianki

Jednocześnie z treścią wydanego postanowienia oraz aktami sprawy osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanych w ww. postanowieniu udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).

 

Artykuł 12 ust. 5 Specustawy wskazuje, iż do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ugn.

                Zgodnie z art. 8 ugn., jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, stosuje się art. 49 kpa.

                Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                Wobec powyższego postanowienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Postanowienia nr 279/GM/2018 z dnia 28.05.2018r.)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 16:05
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 11:16

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 16:05

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2018r. znak GM. 6821.3.224.2017.MKI/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 25 maja 2018r.

GM.683.3.224.2017.MKi/AR

 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 114/11 o pow. 0,0002 ha, z obrębu Kampinos A, gmina Kampinos, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 437/2017 z dnia 15 września 2017r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii powiatowej – ul. Niepokalanowska i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 października 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

 

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2018r. znak GM. 6821.3.224.2017.MKI/AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 15:52

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 15:52

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2018r. znak GM. 6821.3.250.2017.MKI/AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 24 maja 2018r.

GM.683.3.250.2017.MKi/AR

 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

 

Numer działki

Powierzchnia (ha)

Obręb

90/4

0,0097

Podkampinos

95/2

0,0039

Podkampinos

46/1

0,0051

Podkampinos

31/1

0,0022

Podkampinos

104/2

0,0043

Podkampinos

65/2

0,0045

Kampinos

115/1

0,0003

Kampinos A

152/1

0,0024

Kampinos A

 

 

Powyższe działki zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 437/2018 z dnia 15 września 2017r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczone została pod drogę publiczną kategorii powiatowej – ul. Niepokalanowską i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszły na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 października 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2018r. znak GM. 6821.3.250.2017.MKI/AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 15:59

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 16:00

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2018r. znak GM. 6821.3.134.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 16 maja 2018r.

GM.683.6.134.2018.AR

 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 234/4 o pow. 0,1809 ha, z obrębu 0022 miasto, gmina Łomianki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 150/2018 z dnia 19 marca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Długą i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Łomianki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 października 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2018r. znak GM. 6821.3.134.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 15:47

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 15:47

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2018r. znak GM. 6821.3.128.2018.AR

Ożarów Mazowiecki, dnia 16 maja 2018r.

GM.683.6.128.2018.AR

 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm., dalej kpa), w związku z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm., dalej Specustawa), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 65 o pow. 0,0144 ha, z obrębu 0023 miasto, gmina Łomianki, która zgodnie z  decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 150/2018 z dnia 19 marca 2018r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczona została pod drogę publiczną kategorii gminnej – ul. Długą i zgodnie z art. 12 Specustawy przeszła na własność Gminy Łomianki.

W myśl art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.

            Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania strony w sprawie wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa (opłata na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłata skarbowa – Dz. U z 2016 r. poz. 1827).

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, które są niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca od zgromadzenia całości akt, jednak nie później niż do dnia 31 października 2018r.

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2018r. znak GM. 6821.3.128.2018.AR)

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 15:40
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 15:42

drukuj ()

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-28 15:44
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 15:44

Wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany

drukuj (Wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany)

 • autor informacji: Michał Kulcak
  data wytworzenia: 2018-05-08
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-05-15 12:35
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-15 12:32

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018r. znak GM. 6821.3.16.2017.AZ

Ożarów Maz., dnia 13 lutego 2018 roku

GM. 6821.3.16.2017.AZ

 

OGŁOSZENIE

Starosty Warszawskiego Zachodniego

o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1275 ze zm.) oraz art. 113 ust. 5 i 6, art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Gminy Ożarów Mazowiecki, polegającego na pozbawieniu prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 119/5, z obrębu Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki, powstałej z podziału działki ewidencyjnej nr 119/1, której stan prawny jest nieuregulowany.

Ponadto, Starosta Warszawski Zachodni informuje, iż nie jest możliwe rozpatrzenie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1275 dalej kpa), z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, w tym sporządzenie operatu szacunkowego.

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca licząc od dnia zgromadzenia całości akt sprawy jednak nie później niż do dnia 28 grudnia 2018 r.

Starosta Warszawski Zachodni ponadto informuje, iż operat szacunkowy w przedmiotowej sprawie zostanie sporządzony po wyłonieniu w przetargu rzeczoznawcy majątkowego.

 

drukuj (Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018r. znak GM. 6821.3.16.2017.AZ)

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-02-15 12:47
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 12:54

drukuj ()

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19.01.2018r., sygn. akt GM.6821.7.1.2018.JC

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121), Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3, z obrębu Wilków, gmina Leszno, w stosunku do której, z uwagi na nieuregulowany stan prawny, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe.

            Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

            Wnioskodawca wnosi o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 3, z obrębu Wilków, gmina Leszno, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego, budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 63 PE, o długości 260,0 m, rzut poziomy 16,38 m2 (strefa bezpieczeństwa przewodu – 1,0 m).

            Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3, z obręb Wilków, gmina Leszno.

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-01-19 14:54
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 14:52
 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2018-01-19 14:59

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2017 r. o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

Sygn. sprawy GM. 6821.3.16.2017.AZ

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147  ze zm.) Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Gminy Ożarów Mazowiecki, polegającego na pozbawieniu prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 119/5, z obrębu Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki, powstałej z podziału działki ewidencyjnej nr 119/1, której stan prawny jest nieuregulowany.

Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa do w/w nieruchomości.

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2017-11-27 09:41
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 14:47

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2017 r., sygn. SPN-I.7520.5.2008.MU

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. 2014, poz. 1160 z późn. zm.) postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia:

1) nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności gruntu zajętego pod cześć linii kolejowej Warszawa - Kunowice, położonego w Błoniu, w powiecie warszawskim zachodnim, w obrębie 28, oznaczonego jako działka nr 277/3 o pow. 4.2769 ha.

2) nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. przez PKP S.A. prawa użytkownia wieczystego gruntu opisanego w punkcie 1) wraz z nabyciem z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Wobec powyższego informuje, iż osobom, którym przyslugują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w:

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Oddział Uwłaszczeń

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższyh nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca w/w prawa.

 

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2017-11-21 11:01
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-21 11:12

Ogłoszenie

Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 180/1, z obrębu 0011-miasto, gmina Ożarów Mazowiecki, w stosunku do której, z uwagi na nieuregulowany stan prawny, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe.

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-12 16:13

Ogłoszenie

Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek pani Joanny Kochan – pełnomocnika firmy PGE Dystrybucja S.A., polegającego na zobowiązaniu, na podstawie art. 124b ugn, właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65 z obrębu 0006 miasto Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki, której stan prawny jest nieuregulowany, do udostępnienia tej nieruchomości w celu realizacji inwestycji polegającej na demontażu napowietrznej linii SN-15kV.

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-05-17 10:39

Ogłoszenie

Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek pani Joanny Kochan – pełnomocnika firmy PGE Dystrybucja S.A., polegającego na zobowiązaniu, na podstawie art. 124b ugn, właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 194/2 z obrębu 0005 miasto Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki, której stan prawny jest nieuregulowany, do udostępnienia tej nieruchomości w celu realizacji inwestycji polegającej na demontażu napowietrznej linii SN-15kV.

 

 • autor informacji: Agata Racinowska
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-31 12:50

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00