BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenia o wszczęciu postępowań sygn. akt GM.6821.3.4.2019.AZ, GM.6821.3.3.2019.AZ, GM.6821.3.5.2019.AZ

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2020-02-21
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2020-02-26 11:07
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 11:11

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie GM.6821.3.2.2019.AZ

                   Ożarów Maz., dnia 2 grudnia 2019 roku
GM.6821.3.2.2019.AZ
OGŁOSZENIE
Starosty Warszawskiego Zachodniego
o zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego wszczętego na wniosek Gminy Ożarów Mazowiecki, polegającego na pozbawieniu prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 7, z obrębu 0007, gmina Ożarów Mazowiecki, której stan prawny jest nieuregulowany Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami (w tym operat szacunkowy) oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć się co, do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Wydziale Gospodarki Mieniem, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, wejście A pok. 128, w godzinach 9:00 – 15:30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel. 22 733 - 73 - 46.
 
Nie skorzystanie z w/w praw nie wstrzymuje wydania, po wskazanym wyżej terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji, w przedmiotowej sprawie.
Jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.
 
Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.
Jednocześnie informuję o obowiązku wynikającym z art. 41 § 1 kpa, tzn. o konieczności zawiadamiania Starosty Warszawskiego Zachodniego o każdej zmianie adresu zarówno Państwa jako stron postępowania, jak i ewentualnie ustanowionych pełnomocników.
W przypadku zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Otrzymują:
 1. Gmina Ożarów Mazowiecki – jako strona postępowania oraz w celu podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z art. 114 ust. 3 ugn. – e- puap
 2. a/a
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-12-06 15:43
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-06 15:47

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie GM.6821.3.7.2019.AZ

 
Ożarów Maz., dnia 2 grudnia 2019 roku
GM. 6821.3.7.2018.AZ
OGŁOSZENIE
Starosty Warszawskiego Zachodniego
o zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego wszczętego na wniosek Gminy Ożarów Mazowiecki, polegającego na pozbawieniu prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 17/1, z obrębu Wolskie, gmina Ożarów Mazowiecki, której stan prawny jest nieuregulowany Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami (w tym operat szacunkowy) oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć się co, do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Wydziale Gospodarki Mieniem, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, wejście A pok. 128,
w godzinach 9:00 – 15:30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel. 22 733 - 73 - 46.
 
Nie skorzystanie z w/w praw nie wstrzymuje wydania, po wskazanym wyżej terminie, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji, w przedmiotowej sprawie.
Jako strony postępowania możecie Państwo składać oświadczenia i wnioski dowodowe oraz przeglądać akta sprawy i wypowiadać się, co do wszystkich okoliczności sprawy i zebranych dowodów na każdym etapie postępowania, zgodnie z prawem przysługującym Państwu na podstawie art. 10 kpa.
 
Akta sprawy można przeglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.
Jednocześnie informuję o obowiązku wynikającym z art. 41 § 1 kpa, tzn. o konieczności zawiadamiania Starosty Warszawskiego Zachodniego o każdej zmianie adresu zarówno Państwa jako stron postępowania, jak i ewentualnie ustanowionych pełnomocników.
W przypadku zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 
Otrzymują:
 1. Gmina Ożarów Mazowiecki – jako strona postępowania oraz w celu podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z art. 114 ust. 3 ugn. – e- puap
 2. a/a
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-12-06 15:47
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-06 15:47

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego - GM.6821.3.5.2019.BD

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Degowski
  data wytworzenia: 2019-10-22
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-10-23 15:11

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania, znak sprawy: GM.6821.3.2.2019.AZ, GM.6821.3.7.2018.AZ

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-09-27 10:34

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, znak sprawy: GM.680.3.2.2017.AZ

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2019-09-19
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-09-19 13:31

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania, znak sprawy GM.6821.3.3.2019.BD, GM.6821.3.4.2019.BD

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Degowski
  data wytworzenia: 2019-09-17
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-09-18 11:58
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-18 11:59

Informacja o terminie składania wniosków sygn. sprawy GM.680.3.1.2018.AZ

Ożarów Mazowiecki, dnia 14 stycznia 2019r.

GM.680.3.1.2018.AZ

           

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej  obejmującej działkę ewidencyjną nr 65 obręb Wawrzyszew,  gmina Błonie

 

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r., poz. 703) informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich następców prawnych, którzy spełnili następujące warunki

a) faktycznie korzystali ze wspólnoty gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym,

b) nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015r.,

o możliwości składania wniosków o ustalenie które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Wnioski należy składać do Starosty Warszawskiego Zachodniego na adres Starostwa Powiatu Zachodniego Warszawskiego – ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2020 r.

Wniosek, o którym mowa powyżej winien zawierać:

1) określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;

2) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,

3) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej,

4) wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku wskazuje się dowody, które będą świadczyć o tym, że:

1) nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;

2) spełnione zostały warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Jeśli wskazane dowody będą wystarczające, starosta wyda decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią wspólnotę. Jeśli wnioski złożone zostaną przez wszystkich uprawnionych, wyda też decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.        

Decyzja o ustaleniu wykazu uprawnionych nie dotyczy indywidualnych, pojedynczych wnioskodawców, lecz wszystkich uprawnionych. Jeśli więc nie wszyscy uprawnieni złożą wnioski, starosta wyda decyzją o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie. Decyzja doręczona zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości, wywieszona na tablicy ogłoszeń gminy i starostwa na okres 14 dni.

W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej za okres 2006-2015r., gmina uzyska prawo nabycia na własność, nieodpłatnie, nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako wspólnota gruntowa. W sprawie tej orzeka wojewoda.

Jeżeli gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa lub nie spełnia warunków przejęcia nieruchomości, własność wspólnoty gruntowej przechodzi na Skarb Państwa.

Decyzja o ustaleniu wspólnoty i wykazu uprawnionych jest podstawą do jej zagospodarowania i utworzenia spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą, która ma osobowość prawną i działa na podstawie statutu. Jeżeli uprawnieni do udziału we wspólnocie w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia wykazu uprawnionych nie przedstawią Wójtowi
( burmistrzowi ) statutu spółki, organ ten utworzy spółkę przymusową, nada jej statut oraz wyznaczy organy spółki. Zbycie udziału we wspólnocie gruntowej, wyłącznie na rzecz innego uprawnionego i w całości, wymaga formy aktu notarialnego.

Jednogłośną uchwałą wszystkich uprawnionych można przekształcić wspólnotę gruntową we współwłasność ułamkową. Uchwała wymaga formy aktu notarialnego. Przy braku jednomyślności, na wniosek uprawnionych, posiadających ponad 50% udziałów, przekształcenia takiego może dokonać sąd. Przekształcenie stanowi podstawę wpisu
w księdze wieczystej oraz otwiera proces likwidacji spółki. Wpis w księdze wieczystej umożliwia współwłaścicielom obrót cywilno-prawny własną częścią ułamkową.

Dotychczasowe spółki do sprawowania zarządu mają obowiązek dostosowania swoich statutów do wymogów określonych w znowelizowanej ustawie w terminie do 30 czerwca 2016r.

Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  na okres 14 dni w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urzędzie Gminy Błonie, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych gminy i starostwa oraz w prasie lokalnej.

drukuj (Informacja o terminie składania wniosków sygn. sprawy GM.680.3.1.2018.AZ)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2019-01-14
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2019-01-25 10:00
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-25 09:59

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony