BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. dz. 654, obr. Borzęcin Duży, gmina Stare Babice; sygn. GM.RN.6821.1.67.2020.PK

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. dz. 654, obr. Borzęcin Duży, gmina Stare Babice; sygn. GM.RN.6821.1.67.2020.PK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Komorowska
  data wytworzenia: 2020-12-16
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2020-12-18 09:28

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. dz. 715, obr. Leszno, gmina Leszno; sygn. GM.RN.6821.1.69.2020.PK

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. dz. 715, obr. Leszno, gmina Leszno; sygn. GM.RN.6821.1.69.2020.PK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Komorowska
  data wytworzenia: 2020-12-10
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2020-12-18 08:33

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. dz. 267, obr. Zaborów, gmina Leszno; sygn. GM.RN.6821.1.68.2020.PK

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. dz. 267, obr. Zaborów, gmina Leszno; sygn. GM.RN.6821.1.68.2020.PK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Komorowska
  data wytworzenia: 2020-12-10
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2020-12-18 08:26

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. dz. 185/8, obr. Grądy, gmina Leszno; sygn. GM.RN.6821.1.66.2020.PK

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. dz. 185/8, obr. Grądy, gmina Leszno; sygn. GM.RN.6821.1.66.2020.PK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Komorowska
  data wytworzenia: 2020-12-10
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2020-12-18 08:45

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. dz. 107/1, obr. Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Maz.; sygn. GM.RN.6821.1.53.2020.PK

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. dz. 107/1, obr. Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Maz.; sygn. GM.RN.6821.1.53.2020.PK)

 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2020-12-18 08:59

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego dot. dz. 35, obr. Powązki, gmina Leszno, sygn. GM.RN.6821.1.81.2020.PK

drukuj (Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego dot. dz. 35, obr. Powązki, gmina Leszno, sygn. GM.RN.6821.1.81.2020.PK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Komorowska
  data wytworzenia: 2020-12-03
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2020-12-10 09:38

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ozn. jako dz. 24, obr. Sieraków, gmina Izabelin; sygn. GM.RN.6821.1.72.PK

drukuj (Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ozn. jako dz. 24, obr. Sieraków, gmina Izabelin; sygn. GM.RN.6821.1.72.PK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Komorowska
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2020-11-06 10:12

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ozn. jako dz. 196 i 226, obr. Kępiaste, gmina Leszno; sygn. GM.RN.6821.1.70.PK

drukuj (Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ozn. jako dz. 196 i 226, obr. Kępiaste, gmina Leszno; sygn. GM.RN.6821.1.70.PK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Komorowska
  data wytworzenia: 2020-11-05
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2020-11-06 10:06

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dot. dz. 125/9, 133/12, 197/1, 197/2, 197/3, Dziekanów Leśny i dz. 217, Kiełpin, gmina Łomianki z 22.09.2020 sygn. GM.RN.6821.1.45.2020.PK

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. działek 24 i 27 obr. Truskaw, gmina Izabelin, znak: GM.RN.6821.1.47.2020.PK

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. działek 24 i 27 obr. Truskaw, gmina Izabelin, znak: GM.RN.6821.1.47.2020.PK)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Komorowska
  data wytworzenia: 2020-07-30
 • opublikował: Michał Ślipek
  data publikacji: 2020-08-04 09:33
 • zmodyfikował: Michał Ślipek
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-04 09:35

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dot. dz. 125/9, 133/12, 197/1, 197/2, 197/3, Dziekanów Leśny i dz. 217, Kiełpin, gmina Łomianki z 15.07.2020 sygn. GM.RN.6821.1.45.2020.PK

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych

drukuj (Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2020-02-05
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2020-02-10 12:01

Ogłoszenie dla rzeczoznawców majątkowych

Ożarów Maz., dnia 3 stycznia 2020 r.

 

ZAPROSZENIE

do składania wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości

 

            Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 78/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego, z dnia 31 grudnia 2019 roku, zapraszam rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości, do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, na rok 2020.

O wpis na listę na dany rok kalendarzowy mogą ubiegać się rzeczoznawcy majątkowi, spełniający następujące kryteria:

 1. posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej trzech lat,
 2. wykażą się należytym wykonanie operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich trzech lat, w ilości co najmniej trzydziestu operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych.

Do wniosku o wpis na listę należy dołączyć oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rzeczoznawcę majątkowego, następujących dokumentów:

 1. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
 2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu
 4. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego,
 5. referencje pochodzące od co najmniej dwóch organów administracji publicznej potwierdzające, że w okresie nie dłuższym niż 3 lata, poprzedzające złożenie wniosku o wpis na listę, rzeczoznawca majątkowy (nie przedsiębiorstwo), wykonał prawidłowo łącznie nie mniej niż trzydzieści operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych, dla co najmniej trzech różnych celów, o których mowa w § 2 Regulaminu,
 6. podpisane oświadczenie o akceptacji Regulaminu zawarte we wniosku o wpis na listę (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 7. podpisane oświadczenie o akceptacji i wyrażeniu zgody na ustalanie wynagrodzenia za czynności biegłego wg cennika stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu

 

Wnioski wraz z wymienionymi powyżej dokumentami należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2020 roku, korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub osobiście w Biurze Podawczym Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, pod tym samym adresem.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 733 73 45,
22 733 73 64, 22 733 73 86 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133, pok. nr 19
i pok. nr 138, natomiast Regulamin oraz wszystkie niezbędne załączniki można uzyskać w Biurze Podawczym Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem

mgr Dorota Radziszewska

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2020-01-03
 • opublikował: Agata Racinowska
  data publikacji: 2020-01-08 12:51
 • zmodyfikował: Agata Racinowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 12:50

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony